Codul Administrativ 2020 actualizat

Titlul I - Dispozitii generaleArt. 75. – Principii specifice aplicabile administraţiei publice locale
(1) Administraţia publică locală din unităţile administrativteritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor generale ale ...

Vezi toate articolele: Titlul I - Dispozitii generale


Titlul II - DescentralizareaCapitolul I - Dispozitii generale
Capitolul II - Cadrul institutional al procesului de descentralizare

Vezi toate capitolele: Titlul II - Descentralizarea


Titlul III - Regimul general al autonomiei localeArt. 84. – Dispoziţii generale aplicabile autonomiei locale
(1) Autonomia locală, definită la art. 5 lit. i), se exercită de autorităţile administraţiei publice locale.(2) Dispoziţiile alin.(1) nu aduc ...

Art. 85. – Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale
(1) Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice din comune, oraşe, municipii şi autorităţile administraţiei publice de la nivelul ...

Art. 86. – Structurile asociative ale unităţilor administrativteritoriale
(1) Structurile asociative ale unităţilor administrativ-teritoriale sunt:a) Asociaţia Comunelor din România;b) Asociaţia Oraşelor din ...

Art. 87. – Resursele financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale
(1) În cadrul politicii economice naţionale, unităţile administrativteritoriale au dreptul la resurse financiare proprii, pe care autorităţile ...

Art. 88. – Bugetul local al unităţii/subdiviziunii administrativteritoriale
Bugetele locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativteritoriale se elaborează, se aprobă, se execută şi se raportează în condiţiile ...

Art. 89. – Formele de asociere a unităţilor administrativteritoriale
(1) Două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţei autorităţilor lor deliberative şi executive, ...

Art. 90. – Finanţarea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară
(1) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, ...

Art. 91. – Organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară
(1) Organele asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară sunt: adunarea generală a asociaţiei, consiliul director şi comisia de cenzori.(2) ...

Art. 92. – Participarea cu capital sau cu bunuri
(1) Consiliile locale şi consiliile judeţene pot hotărî asupra participării cu împrumuturi, capital sau cu bunuri, după caz, în ...

Art. 93. – Controlul administrativ şi financiar
(1) Controlul administrativ şi financiar al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale se exercită în limitele şi în ...

Art. 94. – Folosirea limbii minorităţilor naţionale
(1) În unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, în care cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale au o pondere de ...

Vezi toate articolele: Titlul III - Regimul general al autonomiei locale


Titlul IV - Unitatile administrativ-teritoriale in RomaniaArt. 95. – Tipurile de unităţi administrativ-teritoriale
(1) Teritoriul României este organizat, sub aspect administrativ în unităţi administrativ-teritoriale care sunt comunele, oraşele şi ...

Art. 96. – Personalitatea juridică a unităţilor administrativteritoriale
(1) Unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu.(2) ...

Art. 97. – Capitala României
Capitala României este Municipiul Bucureşti.

Art. 98. – Comuna
(1) Comuna este unitatea administrativ-teritorială de bază care cuprinde populaţia rurală unită prin comunitate de interese şi tradiţii, ...

Art. 99. – Oraşul
(1) Oraşul este unitatea administrativ-teritorială de bază declarată ca atare prin lege, pe baza îndeplinirii criteriilor prevăzute de ...

Art. 100. – Municipiul
(1) Municipiul este unitatea administrativ-teritorială declarată ca atare prin lege, pe baza îndeplinirii criteriilor prevăzute de lege. ...

Art. 101. – Judeţul
Judeţul este unitatea administrativ-teritorială alcătuită din comune, oraşe şi, după caz, municipii în funcţie de condiţiile geografice, ...

Art. 102. – Limitele teritoriale ale unităţilor administrativteritoriale
(1) Prin înfiinţarea, reînfiinţarea sau reorganizarea unităţilor administrativ-teritoriale se stabilesc limitele teritoriale ale ...

Art. 103. – Lista unităţilor administrativ-teritoriale
Unităţile administrativ-teritoriale, denumirea şi componenţa lor, municipiile reşedinţă de judeţ, precum şi satele reşedinţă de comună sunt ...

Art. 104. – Statutul unităţii administrativ-teritoriale
(1) Consiliul local, respectiv consiliul judeţean, aprobă statutul unităţii administrativ-teritoriale, prin hotărâre care se poate modifica şi ...

Vezi toate articolele: Titlul IV - Unitatile administrativ-teritoriale in Romania


Titlul V - Autoritatile administratiei publice localeCapitolul I - Dispozitii generale
Capitolul II - Competentele autoritatilor administratiei publice locale
Capitolul III - Consiliul local
Capitolul IV - Primarul
Capitolul V - Administratia publica a Municipiului Bucuresti
Capitolul VI - Consiliul judetean
Capitolul VII - Presedintele si vicepresedintii consiliului judetean
Capitolul VIII - Actele autoritatilor administratiei publice locale

Vezi toate capitolele: Titlul V - Autoritatile administratiei publice locale


Titlul VI - Mandatul de ales localCapitolul I - Dispozitii generale
Capitolul II - Suspendarea si incetarea mandatului de ales local
Capitolul III - Drepturile si obligatiile alesilor locali
Capitolul IV - Incompatibilitatile alesilor locali si conflictul de interese
Capitolul V - Raspunderea alesilor locali

Vezi toate capitolele: Titlul VI - Mandatul de ales local


Titlul VII - Alte dispozitii aplicabile administratiei publice localeCapitolul I - Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale
Capitolul II - Administratorul public
Capitolul III - Initiativa cetateneasca si adunarile cetatenesti

Vezi toate capitolele: Titlul VII - Alte dispozitii aplicabile administratiei publice locale