Codul Administrativ 2018 actualizat


Sectiunea 1 – Managementul functiilor publice si al functionarilor publici

Art. 407. – Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
(1) Pentru dezvoltarea unui corp de funcţionari publici profesionist, stabil şi imparţial şi pentru crearea unei evidenţe necesară gestiunii personalului plătit din fonduri publice se organizează şi funcţionează, în subordinea ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice, Agenţia Naţională a…

Art. 408. – Atribuţiile Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
(1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are următoarele atribuţii:
a) propune politicile şi strategiile privind managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici;
b) elaborează şi avizează proiecte de acte normative privind funcţia publică şi funcţionarii publici;
c)…

Art. 409. – Procedura de stabilire şi revizuire a structurii de funcţii publice şi de modificare a calităţii posturilor
(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici avizul privind funcţiile publice prevăzute la art. 392 alin. (1) şi (2), cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, în următoarele…

Art. 410. – Legitimarea procesuală activă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
(1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, în condiţiile legii contenciosului administrativ.
(2) Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici poate sesiza şi prefectul în legătură cu actele pe care le consideră nelegale emise…

Art. 411. – Gestiunea resurselor umane de către autorităţile şi instituţii publice
Gestiunea curentă a resurselor umane şi a funcţiilor publice este organizată şi realizată, în cadrul fiecărei autorităţi şi instituţii publice, de către un compartiment specializat, care colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Art. 412. – Stabilirea structurii de posturi
Structura de posturi se stabileşte pe baza activităţilor prevăzute la art. 377 alin. (1)-(3) precum şi prin raportare la activităţile desfăşurate de categoriile de personal prevăzute la art. 389.

Art. 413. – Transformarea posturilor de natură contractuală în funcţii publice
Autorităţile şi instituţiile publice care au prevăzute în statele de funcţii posturi de natură contractuală, care presupun desfăşurarea unor activităţi dintre cele prevăzute la art. 377 alin. (1) – (3), stabilesc funcţii publice în condiţiile prevăzute la art. 412.

Art. 414. – Stabilirea de funcţii publice
Funcţiile publice se stabilesc pe baza activităţilor prevăzute la art. 377 alin. (1)-(3), pentru fiecare autoritate şi instituţie publică, prin act administrativ al conducătorului acesteia, respectiv prin hotărâre a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local.

Art. 415. – Obligaţia respectării drepturilor de carieră în cazul reorganizării autorităţii sau instituţiei publice
Pentru respectarea drepturilor la carieră ale funcţionarilor publici, în cuprinsul actelor normative sau administrative privind modificări ale organigramei, reorganizări sau desfiinţări de structuri, în situaţia în care sunt afectate şi funcţii publice, autorităţile şi instituţiile publice prevăd un termen de…


Sectiunea a 2-a – Structura de posturi si structura de functii publice

Art. 416. – Comunicarea modificărilor intervenite în situaţia posturilor şi a funcţionarilor publici
(1) Autorităţile şi instituţiile publice comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la dispunerea măsurii prin act administrativ, orice modificare intervenită în situaţia funcţionarilor publici şi a funcţiilor publice.
(2) Modificările intervenite în…


Sectiunea a 3-a – Dosarul profesional al functionarilor publici din cadrul autoritatilor si institutiilor publice

Art. 417. – Întocmirea dosarului profesional
(1) În scopul asigurării evidenţei funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice se întocmeşte dosarul profesional pentru fiecare funcţionar public.
(2) Conţinutul şi modalitatea de gestionare a dosarului profesional se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei…


Sectiunea a 4-a – Evidenta personalului platit din fonduri publice. Sistemul electric national de evidenta a ocuparii in sectorul public

Art. 418. – Sistemul electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public
(1) Evidenţa personalului plătit din fonduri publice se realizează pe baza Sistemului electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public pentru categoriile de personal prevăzute în legislaţia cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(2) Agenţia Naţională…