Codul Administrativ 2018 actualizat

Art. 497. – Tipuri de răspundere
(1) Încălcarea de către funcţionarii publici, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, în condiţiile legii şi ale prezentului Cod.
(2) Semnarea, contrasemnarea sau avizarea de către funcţionarii publici a proiectelor de acte administrative…

Art. 498. – Răspunderea în solidar cu autoritatea sau instituţia publică
(1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim se poate adresa instanţei judecătoreşti, în condiţiile legii, împotriva autorităţii sau instituţiei publice care a emis actul sau care a refuzat să rezolve cererea referitoare…

Art. 499. – Răspunderea administrativ-disciplinară
(1) Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea administrativ-disciplinară a acestora.
(2) Constituie…

Art. 500. – Aplicarea sancţiunilor disciplinare
(1) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art.499 alin.(3) lit.b)-f) nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârşite şi după audierea funcţionarului public. Audierea funcţionarului public trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul funcţionarului public de a se…

Art. 501. – Comisia de disciplină
(1) În cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice se constituie comisii de disciplină având următoarea competenţă:
a) analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare prevăzute la art. 499 alin. (2), cu excepţia abaterii disciplinare referitoare la incompatibilităţi prevăzută la art.499 alin.(2)…

Art. 502. – Căi de atac
Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de contencios administrativ, solicitând anularea sau modificarea, după caz, a ordinului sau dispoziţiei de sancţionare.

Art. 503. – Cazierul administrativ
(1) Pentru evidenţierea situaţiei disciplinare a funcţionarilor publici, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici eliberează caziere administrative.
(2) Cazierul administrativ este un act care cuprinde sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarului public şi care nu au fost radiate în condiţiile legii.

Art. 504. – Radierea sancţiunilor disciplinare
(1) Sancţiunile disciplinare se radiază de drept, după cum urmează:
a) în termen de 6 luni de la aplicare, sancţiunea disciplinară prevăzută la art.499 alin.(3) lit.a);
b) la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sancţiunile disciplinare prevăzute…

Art. 505. – Răspunderea contravenţională
(1) Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici se angajează în cazul în care aceştia au săvârşit o contravenţie în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu.
(2) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii funcţionarul…

Art. 506. – Răspunderea civilă
Răspunderea civilă a funcţionarului public se angajează:
a) pentru pagubele produse cu vinovăţie patrimoniului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionează;
b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;
c) pentru daunele…

Art. 507. – Ordinul sau dispoziţia de imputare
(1) Repararea pagubelor aduse autorităţii sau instituţiei publice în situaţiile prevăzute la art.506 lit.a) şi b) se dispune prin emiterea de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice a unui ordin sau a unei dispoziţii de imputare, în termen de 30…

Art. 508. – Măsuri suplimentare asociate angajării răspunderii penale
(1) Răspunderea funcţionarului public pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă se angajează potrivit legii penale.
(2) În situaţia în care fapta funcţionarului public poate fi considerată abatere disciplinară,…