Codul Administrativ 2018 actualizat


Sectiunea 1 – Modificarea raportului de serviciu

Art. 509. – Modalităţi de modificare a raporturilor de serviciu
(1) Modificarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, numiţi pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, are loc prin:
a) delegare;
b) detaşare;
c) transfer;
d) mutarea definitivă în cadrul autorităţii sau instituţiei publice ori în…

Art. 510. – Mobilitatea în cadrul categoriei înalţilor funcţionari publici
(1) Înalţii funcţionari publici sunt supuşi mobilităţii în funcţie şi prezintă disponibilitate la numirile în funcţiile publice din categoria înalţilor
funcţionari publici.
(2) Mobilitatea înalţilor funcţionari publici cuprinde ansamblul activităţilor şi deciziilor generatoare de modificări ale raporturilor de…

Art. 511. – Delegarea
(1) Delegarea reprezintă o modalitate de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarului public prin schimbarea locului muncii şi în legătură cu atribuţiile stabilite prin fişa de post a acestuia.
(2) Delegarea se dispune în interesul autorităţii sau instituţiei…

Art. 512. – Detaşarea
(1) Detaşarea se dispune în interesul autorităţii sau instituţiei publice în care urmează să îşi desfăşoare activitatea funcţionarul public, pentru o perioadă de cel mult 6 luni. În cursul unui an calendaristic un funcţionar public poate fi detaşat mai mult…

Art. 513. – Transferul
(1) Transferul poate avea loc după cum urmează:
a) în interesul serviciului;
b) la cererea funcţionarului public.
(2) Transferul se poate face pe o funcţie publică vacantă de acelaşi nivel, cu respectarea categoriei, clasei şi gradului profesional…

Art. 514. – Mutarea
(1) Mutarea în cadrul autorităţii sau instituţiei publice ori în cadrul altei structuri fără personalitate juridică a autorităţii sau instituţiei publice poate fi definitivă ori temporară.
(2) Mutarea definitivă poate avea loc pe o funcţie publică vacantă de acelaşi…

Art. 515. – Drepturi ale funcţionarului public în situaţia mutării
(1) Dacă mutarea se dispune în altă localitate decât cea în care îşi are sediul autoritatea sau instituţia publică de la care se dispune mutarea, funcţionarul public beneficiază de drepturile prevăzute la art.513 alin.(7).
(2) Funcţionarul public poate refuza…

Art. 516. – Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere sau din categoria înalţilor funcţionari publici
(1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere sau din categoria înalţilor funcţionari publici, vacante sau temporar vacante, se realizează prin promovarea temporară a unui funcţionar public, prin act administrativ al persoanei care are competenţa de numire…

Art. 517. – Dispunerea exercitării cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere sau din categoria înalţilor funcţionari publici
(1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante se dispune în condiţiile prevăzute la art. 516 de către persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică, pentru o perioadă de maximum 6 luni calendaristice.

Art. 518. – Limitele exercitării cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere sau din categoria înalţilor funcţionari publici
Autorităţile şi instituţiile publice şi Comisia pentru selecţia înalţilor funcţionari publici au obligaţia de a organiza concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, respectiv a celor din categoria înalţilor funcţionari publici, cel puţin la interval de 6 luni calendaristice, dacă…


Sectiunea a 2-a – Suspendarea raportului de serviciu

Art. 519. – Suspendarea raporturilor de serviciu. Tipuri de suspendare
(1) Suspendarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici poate interveni de drept, la iniţiativa funcţionarului public sau prin acordul părţilor. Suspendarea de drept a raporturilor de serviciu şi suspendarea raporturilor de serviciu la iniţiativa funcţionarului public se constată prin act administrativ…

Art. 520. – Suspendarea de drept a raporturilor de serviciu
(1) Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când funcţionarul public se află în una dintre următoarele situaţii:
a) este numit într-o funcţie de demnitate publică;
b) este ales, cu excepţia funcţionarilor publici prevăzuţi la art.443 alin.(3)…

Art. 521. – Suspendarea raportului de serviciu la iniţiativa funcţionarului public
(1) Raportul de serviciu se suspendă la iniţiativa funcţionarului public în următoarele situaţii:
a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, în condiţiile…

Art. 522. – Suspendarea raportului de serviciu prin acordul părţilor
(1) Suspendarea raportului de serviciu se poate face şi prin acordul părţilor pentru perioade de minimum o lună şi maximum un an.
(2) În vederea suspendării raporturilor de serviciu potrivit prevederilor alin.(1) funcţionarul public depune o cerere motivată adresată…


Sectiunea a 3-a – Incetarea raportului de serviciu

Art. 523. – Încetarea raporturilor de serviciu
Încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici se face prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art.535 şi art.540 şi are loc în următoarele condiţii:
a) de…

Art. 524. – Încetarea de drept a raportului de serviciu
(1) Raportul de serviciu existent încetează de drept:
a) la data decesului funcţionarului public;
b) la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii funcţionarului public;
c) dacă funcţionarul public nu mai îndeplineşte una dintre…

Art. 525. – Reorganizarea autorităţii sau instituţiei publice
(1) În caz de reorganizare a activităţii autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarii publici vor fi numiţi în noile funcţii publice sau, după caz, în compartimentele rezultate, în următoarele cazuri:
a) se modifică atribuţiile aferente unei funcţii publice mai puţin…

Art. 526. – Eliberarea din funcţia publică
(1) Persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică va dispune eliberarea din funcţia publică prin act administrativ, care se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere, în următoarele cazuri:
a) autoritatea…

Art. 527. – Destituirea din funcţia publică
Destituirea din funcţia publică se dispune, în condiţiile art.500, prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică, ca sancţiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile funcţionarului public, în următoarele cazuri:
a) pentru săvârşirea unei…

Art. 528. – Demisia
Funcţionarul public poate să comunice încetarea raporturilor de serviciu prin demisie, notificată în scris persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică. Demisia nu trebuie motivată.

Art. 529. – Efectele juridice ale demisiei
Demisia produce efecte juridice la 30 de zile calendaristice de la înregistrare.

Art. 530. – Retragerea demisiei
Ulterior înregistrării demisiei renunţarea la demisie poate fi făcută numai prin acordul părţilor, în termenul de 30 de zile prevăzut la art.529.

Art. 531. – Drepturi şi obligaţii ale funcţionarului public la încetarea raportului de serviciu
(1) La modificarea, la suspendarea şi la încetarea raportului de serviciu funcţionarul public are îndatorirea să predea lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu, cu respectarea termenelor şi procedurilor stabilite în acest sens la…

Art. 532. – Corpul de rezervă
(1) Corpul de rezervă este format din funcţionarii publici care au fost eliberaţi din funcţia publică în condiţiile art.526 alin.(1) lit.a)-d), f) şi h) şi este gestionat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.
(2) Funcţionarii publici părăsesc corpul de…

Art. 533. – Redistribuirea funcţionarilor publici
(1) Redistribuirea funcţionarilor publici se face din corpul de rezervă al funcţionarilor publici, la solicitarea conducătorilor autorităţilor sau instituţiilor publice, pe o funcţie publică vacantă sau temporar vacantă, în baza informaţiilor/propunerilor transmise de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în condiţiile…

Art. 534. – Anularea actului administrativ de încetare a raportului de serviciu
(1) În cazul în care raportul de serviciu a încetat din motive pe care funcţionarul public le consideră netemeinice sau nelegale, acesta poate cere instanţei de contencios administrativ anularea actului administrativ prin care s-a constatat sau s-a dispus încetarea raportului…