Codul Administrativ 2018 actualizat

Capitolul I - Statutul juridic aplicabil personalului contractual din administratia publica

Art. 545. – Obiectul de reglementare
(1) Dispoziţiile prezentului Titlu se aplică personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, încadrat în temeiul unui ...

Art. 546. – Clasificarea funcţiilor ce pot fi ocupate de personalul contractual
Personalul contractual poate ocupa următoarele categorii de funcţii:a) funcţii de conducere;b) funcţii de execuţie;c) funcţii ocupate ...

Art. 547. – Înfiinţarea postului
(1) Pentru posturile prevăzute a fi înfiinţate în vederea ocupării cu personal contractual, se menţionează în mod distinct în ...

Art. 548. – Rolul şi atribuţiile personalului contractual
(1) Rolul personalului contractual care ocupă funcţiile prevăzute la art.546 lit.a) şi b) este acela de realizare a activităţilor direct rezultate ...

Art. 549. – Contractul individual de muncă
(1) Contractul individual de muncă se încheie între persoana care îndeplineşte condiţiile pentru a fi angajată pe o funcţie ...

Art. 550. – Contractul de management
Contractul de management se încheie între persoana care ocupă funcţia pentru care legea prevede obligativitatea unui astfel de contract şi ...

Vezi toate articolele: Capitolul I - Statutul juridic aplicabil personalului contractual din administratia publica


Capitolul II - Personalul contractual incadrat la cabinetul demnitarilor si alesilor locali si la cancelaria prefectului

Art. 551. – Persoanele care au dreptul de a avea cabinet sau cancelarie în subordine
(1) Au dreptul la organizarea unui cabinet care funcţionează în cadrul instituţiilor pe care le conduc sau în cadrul cărora îşi ...

Art. 552. – Structura cabinetului şi a cancelariei
(1) Cabinetul şi cancelaria se constituie ca şi compartimente organizatorice distincte care pot cuprinde funcţiile prevăzute pentru aceste structuri ...

Art. 553. – Numărul de posturi din cadrul cabinetului şi cancelariei
Numărul maxim de posturi din cadrul cabinetului, respectiv cancelariei este:a) 18 posturi pentru cabinetul Prim-ministrului;b) 12 posturi pentru ...

Art. 554. – Salarizarea personalului din cadrul cabinetului şi cancelariei
(1) Salarizarea personalului din cadrul cabinetului, respectiv cancelariei se face potrivit legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri ...

Art. 555. – Numirea şi eliberarea personalului din cadrul cabinetului şi cancelariei
(1) Personalul din cadrul cabinetului, respectiv cancelariei este numit sau eliberat din funcţie doar pe baza propunerii persoanelor prevăzute la ...

Vezi toate articolele: Capitolul II - Personalul contractual incadrat la cabinetul demnitarilor si alesilor locali si la cancelaria prefectului


Capitolul III - Drepturi si obligatii ale personalului contractual din administratia publica precum si raspunderea acestuia

Art. 556. – Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual în conformitate cu legislaţia muncii
(1) Personalul contractual încadrat în autorităţi şi instituţii publice în baza unui contract individual de muncă exercită ...

Art. 557. – Drepturile şi obligaţiile specifice ale personalului contractual
(1) Personalul contractual din administraţia publică are aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi funcţionarii publici, cu excepţia drepturilor şi ...

Art. 558. – Salarizarea personalului contractual
(1) Salarizarea personalului contractual se face în condiţiile legiicadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(2) ...

Art. 559. – Obligaţii specifice pentru personalul contractual din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau al consiliului judeţean
(1) Persoanele încadrate cu contract individual de muncă sau în baza unui contract de management în cadrul aparatului de specialitate ...

Art. 560. – Tipurile de răspundere a personalului contractual
(1) Încălcarea de către personalul contractual cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea administrativă, civilă sau ...

Vezi toate articolele: Capitolul III - Drepturi si obligatii ale personalului contractual din administratia publica precum si raspunderea acestuia


Capitolul IV - Incadrarea si promovarea personalului contractual

Art. 561. – Încadrarea şi promovarea personalului contractual
(1) Încadrarea şi promovarea personalului contractual se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de ...

Art. 562. – Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere de către personalul contractual
(1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere se realizează prin numirea temporară a unei persoane angajate care îndeplineşte ...

Art. 563. – Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea unor drepturi ale personalului contractual
(1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea unor drepturi care se acordă, în condiţiile legii, personalului contractual ...

Vezi toate articolele: Capitolul IV - Incadrarea si promovarea personalului contractual


Capitolul V - Managementul personalului contractual din administratia publica si gestiunea raporturilor juridice

Art. 564. – Gestiunea curentă a personalului contractual şi a funcţiilor exercitate de acesta
(1) Gestiunea curentă a personalului contractual şi a funcţiilor exercitate de acesta este organizată şi realizată, în cadrul fiecărei ...

Art. 565. – Coordonarea şi controlul normelor de conduită pentru personalul contractual
(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a coordona, controla şi monitoriza respectarea normelor de conduită de către personalul ...

Art. 566. – Soluţionarea sesizărilor cu privire la încălcarea normelor de conduită de către personalul contractual
Sesizările cu privire la încălcarea normelor de conduită de către personalul contractual sunt analizate şi soluţionate cu respectarea ...

Art. 567. – Asigurarea transparenţei cu privire la respectarea normelor de conduită
(1) Instituţiile şi autorităţile publice întocmesc rapoarte anuale cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul ...

Art. 568. – Personalul contractual din cadrul autorităţilor administrative autonome
Dispoziţiile prezentului Titlu se aplică în mod corespunzător şi personalului contractual din cadrul autorităţilor administrative autonome.

Art. 569. – Alte dispoziţii legale aplicabile personalului contractual
Dispoziţiile prezentului Titlu se completează cu prevederile legislaţiei muncii, precum şi cu reglementările de drept comun civile, administrative ...

Vezi toate articolele: Capitolul V - Managementul personalului contractual din administratia publica si gestiunea raporturilor juridice