Codul Administrativ 2020 actualizat

Titlul I - Dispozitii generaleArt. 570. – Răspunderea juridică
Răspunderea juridică reprezintă o formă a răspunderii sociale ce constă în ansamblul de drepturi şi obligaţii conexe care, potrivit legii, ...

Art. 571. – Formele răspunderii juridice în administraţia publică
(1) Săvârşirea unor fapte ilicite, de către personalul din administraţia publică, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, atrage ...

Art. 572. – Răspunderea administrativă
(1) Răspunderea administrativă reprezintă acea formă a răspunderii juridice care constă în ansamblul de drepturi şi obligaţii conexe de ...

Art. 573. – Formele răspunderii administrative
Răspunderea administrativă poate fi disciplinară, contravenţională sau patrimonială.

Art. 574. – Principiile răspunderii administrative
(1) Principiul legalităţii răspunderii – răspunderea administrativă nu poate opera decât în condiţiile sau în cazurile ...

Vezi toate articolele: Titlul I - Dispozitii generale


Titlul II - Raspunderea administrativ - disciplinaraArt. 575. – Definiţia
(1) Răspunderea administrativ-disciplinară reprezintă o formă a răspunderii administrative care intervine în cazul săvârşirii unei ...

Art. 576. – Abaterea disciplinară
Abaterea disciplinară reprezintă fapta săvârşită cu vinovăţie de către funcţionarii publici, demnitari şi asimilaţii acestora, care ...

Art. 577. – Subiecţii răspunderii administrativ-disciplinare
(1) Subiectul activ al răspunderii administrativ-disciplinare este autoritatea administraţiei publice sau orice entitate asimilată acesteia faţă de ...

Art. 578. – Individualizarea sancţiunii administrativ-disciplinare
(1) La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, de împrejurările în care ...

Vezi toate articolele: Titlul II - Raspunderea administrativ - disciplinara


Titlul III - Raspunderea administrativ - contraventionalaArt. 579. – Definiţie
Răspunderea administrativ-contravenţională reprezintă o formă a răspunderii administrative, care intervine în cazul săvârşirii unei ...

Vezi toate articolele: Titlul III - Raspunderea administrativ - contraventionala


Titlul IV - Raspunderea administrativ - patrimonialaArt. 580. – Definiţie
Răspunderea administrativ-patrimonială reprezintă o formă a răspunderii administrative care constă în obligarea statului sau, după caz, a ...

Art. 581. – Răspunderea statului pentru prejudiciile cauzate
Statul răspunde patrimonial pentru condamnarea sau arestarea unei persoane în vederea reparării prejudiciilor cauzate prin erorile judiciare ...

Art. 582. – Condiţiile răspunderii exclusive a autorităţilor şi instituţiilor publice pentru limitele serviciului public
Autorităţile şi instituţiile publice răspund patrimonial exclusiv pentru limitele serviciului public cu îndeplinirea următoarelor ...

Art. 583. – Răspunderea administrativ-patrimonială solidară pentru prejudicii cauzate prin acte administrativeq
(1) Autorităţile şi instituţiile publice răspund patrimonial, din bugetul propriu, pentru pagubele materiale sau morale cauzate prin acte ...

Art. 584. – Răspunderea administrativ-patrimonială solidară pentru prejudicii cauzate în legătură cu punerea în valoare a bunurilor şi a serviciilor publice
Autorităţile şi instituţiile publice şi personalul acestora răspund patrimonial solidar pentru pagube produse domeniului public ori privat ca urmare ...

Art. 585. – Condiţiile răspunderii administrativ-patrimoniale
Răspunderea administrativ-patrimonială este angajată dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:a) actul administrativ contestat ...

Art. 586. – Răspunderea patrimonială a personalului autorităţilor sau instituţiilor publice în legătură eu atribuţiile delegate
(1) Personalul autorităţilor sau instituţiilor publice căruia i se deleagă în scris atribuţii răspunde pentru prejudiciile cauzate în ...

Vezi toate articolele: Titlul IV - Raspunderea administrativ - patrimoniala