Codul Administrativ 2018 actualizat

Titlul I - Partea IXArt. 604
(1) Prezentul Cod intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu următoarele ...

Art. 605
Anexele nr. 1 – 7 fac parte integrantă din prezentul Cod.

Art. 606
În situaţia termenelor prevăzute de prezentul Cod pentru care nu sunt prevăzute în mod expres dacă sunt calendaristice sau lucrătoare, ...

Art. 607
Pentru situaţiile de dizolvare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean pentru care procedura de dizolvare a fost demarată anterior ...

Art. 608
(1) În cazurile de încetare a mandatului consilierului local, respectiv judeţean prevăzute la art. 204 alin. (2) lit. b), g), h), i), k), ...

Art. 609
Până la data alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020, pentru locurile de consilier local, respectiv consilier ...

Art. 610
În termen de 90 zile de la intrarea în vigoare a prezentului Cod, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 86, ministerul cu ...

Art. 611
(1) Prevederile art. 94, art. 135 alin. (5), art. 138 alin. (2), art. 195 alin. (2) – (6), art. 198 alin. (3) şi ale art. 199 alin. (3) sunt ...

Art. 612
Prevederile art. 611 alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul acelor unităţi administrativ teritoriale, ale căror ...

Art. 613
În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Cod, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară deja constituite la această ...

Art. 614
(1) Autorităţile administraţiei publice centrale, care la data intrării în vigoare a prezentului Cod nu au actualizat inventarul bunurilor din ...

Art. 615
(1) În cazul unităţilor administrativ-teritoriale pentru care la data intrării în vigoare a prezentului Cod nu a fost atestată ...

Art. 616
(1) Procedurilor de dare în administrare, concesionare, subconcesionare, închiriere, respectiv dare în folosinţă gratuită a bunurilor ...

Art. 617
În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului Cod, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului cu ...

Art. 618
În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului Cod, prin hotărâre a Guvernului vor fi adoptate normele de ...

Art. 619
(1) La 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului Cod funcţiile publice de inspector guvernamental se desfiinţează.(2) La 60 de ...

Art. 620
(1) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 265 alin. (11), în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ...

Art. 621
(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia ca în termen de maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare a Titlului II ...

Art. 622
(1) Autorităţile publice locale au obligaţia ca în termen de maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare a Titlului II al Părţii ...

Art. 623
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 471, până la data de 1 ianuarie 2019, calitatea de funcţionar public se poate dobândi şi prin ...

Art. 624
Condiţia prevăzută la art. 472 alin. (1) lit. e) în ceea ce priveşte atestarea stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică ...

Art. 625
Condiţiile de vechime în specialitate prevăzute la art. 401 alin. (4) lit. e), art. 475 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) şi art. 486 alin. (1) ...

Art. 626
(1) În situaţia în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei nu se ...

Art. 627
Funcţionarii publici care ocupă o funcţie publică din categoria înalţilor funcţionari publici şi care la data intrării în vigoare a ...

Art. 628
(1) Concursurile de recrutare, respectiv promovare pentru care a fost demarată procedura de organizare şi desfăşurare până la data intrării ...

Art. 629
(1) De la data intrării în vigoare a Titlului II al Părţii a VI-a şi până la data intrării în vigoare a dispoziţiilor art. 474 ...

Art. 630
(1) În vederea implementării dispoziţiilor prevăzute la art. 474 alin. (3) lit. a), la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice ...

Art. 631
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 403 alin. (1), comisia de selecţie, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie în ...

Art. 632
(1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici de execuţie şi de conducere pentru activitatea desfăşurată ...

Art. 633
La data intrării în vigoare a Titlului II al Părţii a VI-a, funcţionarilor publici aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 520 – ...

Art. 634
Pentru situaţiile în care cu privire la funcţionarii publici a fost sesizată comisia de disciplină anterior intrării în vigoare a ...

Art. 635
(1) Pentru funcţiile publice specifice, stabilite până la data intrării în vigoare a prezentului Cod în cadrul autorităţilor şi ...

Art. 636
(1) Prin hotărâre a Guvernului se aprobă, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului Cod, la propunerea ...

Art. 637
(1) Hotărârile, în vigoare, adoptate de Guvern în temeiul actelor normative abrogate ca urmare a intrării în vigoare a ...

Art. 638
(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2020, în administraţia publică nu se mai foloseşte sigiliul autorităţilor şi instituţiilor ...

Art. 639
(1) În termen de 150 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului Cod, funcţiile publice de arhitect şef se transformă în ...

Art. 640
Denumirea secretarul unităţii administrativ-teritoriale se înlocuieşte în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu ...

Art. 641
În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Cod, pentru punerea în aplicare a prevederilor art.195, se stabileşte ...

Art. 642
În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Cod, ministerul cu atribuţii în domeniul afacerilor interne, ...

Art. 643
Pentru punerea în aplicare a prevederilor art.244, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Cod, se modifică ...

Art. 644
Până la intrarea în vigoare a alin. (3) al art. 517, în mod excepţional, la propunerea justificată a conducătorului autorităţii ...

Art. 645
(1) În aplicarea art. 280, la 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului Cod conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ...

Vezi toate articolele: Titlul I - Partea IX