Legea nr. 299/2015 modifica Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice

de Marius Matei 04 Dec. 2015 3746

Legea nr. 299/2015 modifica Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice
Legea nr. 299/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 898 din 3 decembrie 2015.


 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 300 din 5 mai 2007, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 1. - Scopul prezentei legi il reprezinta reglementarea conditiilor publicarii si reutilizarii informatiilor existente in institutiile publice, inclusiv in vederea crearii unor noi produse si servicii informationale.”

2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 2. - (1) Prezenta lege reglementeaza cadrul juridic al reutilizarii documentelor aflate in posesia institutiilor publice pe care acestea din urma le-au creat in cadrul activitatii publice proprii si care pot fi ulterior utilizate in scopuri comerciale sau necomerciale
(2) Prevederile prezentei legi nu aduc atingere dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.”

3. La articolul 3, literele a) si c)-f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„a) documentele a caror punere la dispozitie constituie o activitate care excedeaza activitatii serviciului public aferent institutiilor in cauza, astfel cum este definit potrivit legii, cu conditia ca activitatea sectorului public sa fie transparenta si sa poata face obiectul unei cai de atac; .................................................................................................
c) documentele prevazute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si documentele la care accesul publicului este exclus sau restrans, conform legii, inclusiv din motive care privesc caracterul personal al datelor si partilor din documente accesibile in temeiul respectivelor regimuri care contin date cu caracter personal a caror reutilizare a fost definita prin lege ca fiind incompatibila cu legislatia privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si din motive care tin de confidentialitatea si protectia datelor statistice, definita conform legii, precum si cele referitoare la secretul comercial;
d) documentele detinute de serviciile publice de radiodifuziune si televiziune si de filialele lor, precum si de alte organisme si de filialele lor care indeplinesc servicii publice de retransmisie radiodifuzata si televizata, in masura in care se aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuala;

e) cu exceptia bibliotecilor universitare, documentele detinute de institutiile de invatamant si cercetare, cum ar fi, dar fara a se limita la scolile, universitatile si institutele de cercetare, centrele sau statiunile de cercetare-dezvoltare, incluzand organizatiile stabilite pentru transferul rezultatelor cercetarii, in masura in care se aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuala;
f) documentele detinute de institutiile culturale, altele decat muzeele, bibliotecile si arhivele;”.

4. La articolul 3, dupa litera g) se introduc trei noi litere, litere h)-j), cu urmatorul cuprins:
„h) documentele la care accesul este restrans expres in conditiile legii, inclusiv cazurile in care cetatenii sau intreprinderile trebuie sa faca dovada unui interes special pentru a obtine accesul la documente;
i) partile din documente care contin doar sigle, steme si insemne;
j) documentele rezultate din activitatea unitatilor Trezoreriei Statului aferente operatiunilor dispuse de clientii acestora, cu exceptia cazurilor in care documentele sunt solicitate de catre entitati publice pentru domeniul de aplicare a sarcinilor lor publice.”

5. La articolul 4, punctul 3 al literei a) si litera b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„3. oricare persoana juridica, alta decat cele prevazute la pct. 1 sau 2, care a fost infiintata pentru a desfasura activitati de interes public fara caracter industrial sau comercial si care se afla cel putin in una dintre urmatoarele situatii: este finantata in proportie majoritara din fonduri publice, se afla in subordinea sau sub controlul unei institutii publice prevazute la pct. 1 si 2 sau cel putin jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, organului de conducere ori de supervizare sunt numiti de catre o astfel de institutie publica;
b) document - orice continut informational sau orice parte a unui asemenea continut, indiferent de forma de stocare a datelor;”.

6. La articolul 4, dupa litera e) se introduc sapte noi litere, literele f)-l), cu urmatorul cuprins:
„f) format prelucrabil automat - un format de fisier structurat astfel incat sa permita unor aplicatii software sa identifice, sa recunoasca si sa extraga cu usurinta date specifice, inclusiv declaratii individuale de fapt si structura interna a acestora;
g) format deschis - un format de fisier care este independent de platformele utilizate si care se afla la dispozitia publicului, fara nicio restrictie de natura sa impiedice reutilizarea documentelor in cauza;
h) standard formal deschis - un standard care a fost stabilit in scris si care contine specificatii privind cerintele cu privire la modalitatea de asigurare a interoperabilitatii sistemelor informatice;
i) universitate - orice institutie din sectorul public care organizeaza studii superioare, conform dispozitiilor art. 114 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, la a caror absolvire se acorda diplome universitare;
j) date cu caracter personal - datele definite la art. 3 lit. a) din Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
k) cost marginal - costul direct legat si generat strict de colectarea, intocmirea, reproducerea, punerea la dispozitie si difuzarea documentelor in vederea reutilizarii;
l) secret comercial - orice informatie care, total sau partial, nu este in general cunoscuta sau nu este usor accesibila persoanelor din mediul care se ocupa in mod obisnuit cu acest gen de informatie si care dobandeste o valoare comerciala prin faptul ca este secreta, pentru care detinatorul legitim a luat masuri rezonabile tinand seama de circumstante, pentru a fi mentinuta in regim de secret; protectia secretului comercial opereaza atat timp cat conditiile enuntate anterior sunt indeplinite in mod cumulativ.”

7. La articolul 5, dupa alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu urmatorul cuprins: „(3) In cazul in care documentele sunt reutilizate de o institutie publica pentru activitatile sale comerciale desfasurate in afara domeniului de aplicare a sarcinii sale publice, pentru furnizarea documentelor necesare activitatilor in cauza se aplica aceleasi taxe si conditii precum cele valabile pentru ceilalti utilizatori
(4) Institutiile publice pot permite reutilizarea neconditionata sau pot impune, daca este cazul, o serie de conditii
(5) Conditiile respective nu trebuie sa limiteze in mod inutil posibilitatile de reutilizare si nu trebuie utilizate pentru restrictionarea concurentei
(6) In cazul documentelor asupra carora bibliotecile, inclusiv bibliotecile universitare, muzeele si arhivele detin drepturi de proprietate intelectuala, daca este permisa reutilizarea acestui tip de documente, acestea sunt reutilizabile in scopuri comerciale sau necomerciale, in conformitate cu cerintele stabilite de prezenta lege si cu respectarea legislatiei privind proprietatea intelectuala.”

8. La articolul 6, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „Art. 6. - (1) Solicitarile pentru reutilizarea documentelor sunt facute in scris, fie pe suport hartie, fie in forma electronica. Solicitarile trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
a) institutia publica la care se adreseaza cererea;
b) informatia solicitata, astfel incat sa permita institutiei publice identificarea documentelor;
c) datele de identificare si autentificare ale solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului;
d) scopul in care va fi folosita informatia ceruta
(2) Solutionarea cererilor pentru reutilizarea documentelor se face in termen de 20 de zile lucratoare de la primirea acestora de catre institutia publica, prin compartimentul pentru relatii cu publicul desemnat in acest sens.”

9. La articolul 6, dupa alineatul (9) se introduc doua noi alineate, alineatele (10) si (11), cu urmatorul cuprins: „(10) Solicitantii pot preciza in solicitare suportul si formatul in care doresc documentele
(11) Solicitarea se poate referi si strict la dreptul de reutilizare a unor informatii aflate deja in posesia solicitantului sau disponibile in spatiul public, caz in care solicitantul poate preciza ca nu doreste sa primeasca si o copie a documentelor in cauza.”

10. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 7. - (1) In masura in care institutiile publice aproba reutilizarea documentelor pe care le detin, acestea sunt puse la dispozitia solicitantului, in orice format preexistent sau in orice limba disponibila si, daca este posibil si adecvat, in formate deschise si prelucrabile automat, impreuna cu metadatele lor, care reprezinta informatii despre datele cuprinse in document. Atat formatele, cat si metadatele ar trebui, in masura posibilului, sa respecte standardele formale deschise
(2) Institutiile publice nu sunt obligate sa creeze, sa adapteze documente sau sa furnizeze extrase din documente, in cazul in care acest demers ar necesita costuri disproportionate, care depasesc amploarea unei simple operatiuni
(3) Institutiile publice nu sunt obligate sa continue productia si stocarea unui anumit tip de documente, in vederea reutilizarii acestora de catre o organizatie din sectorul privat sau public.”

11. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 8. - (1) In cazul in care se percep taxe pentru reutilizarea informatiilor, taxele respective se limiteaza la costul marginal asociat furnizarii documentelor. Aceste costuri sunt suportate de catre solicitant, in conditiile legii. Veniturile colectate din plata acestor servicii se fac venit la bugetul institutiei care a oferit datele spre reutilizare sau, dupa caz, la bugetul de stat, daca institutia nu poate avea venituri proprii
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica:
a) institutiilor publice obligate sa genereze venituri pentru a acoperi o parte semnificativa a costurilor legate de indeplinirea activitatii de serviciu public care le revine;
b) cu titlu de exceptie, documentelor pentru care institutia publica in cauza este obligata sa genereze venituri pentru a acoperi o parte semnificativa a costurilor aferente colectarii, intocmirii, reproducerii si difuzarii lor, in conditiile legii;
c) bibliotecilor, inclusiv bibliotecilor universitare, muzeelor si arhivelor
(3) In cazul in care institutiile publice prevazute la alin. (2) lit.c) impun taxe, venitul total obtinut prin punerea la dispozitie a documentelor si autorizarea reutilizarii lor in perioada contabila corespunzatoare nu depaseste costul colectarii, intocmirii, reproducerii, difuzarii, conservarii si obtinerii autorizatiei de a utiliza opere protejate prin drepturi, la care se adauga un profit care nu va fi mai mare de 5% peste nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei
(4) Taxele prevazute la alin. (3) se stabilesc si se calculeaza in conformitate cu principiile contabile aplicabile institutiilor publice in cauza, in conditii de transparenta.”

12. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 9. - (1) Institutiile publice trebuie sa asigure conditii pentru facilitarea accesului la documentele disponibile prin publicarea listelor de documente disponibile si desemnarea persoanelor responsabile de accesul si reutilizarea acestora
(2) Pentru a facilita accesul si cautarea documentelor furnizate in format electronic si prelucrabil automat, in conditiile art. 7, institutiile publice trebuie sa publice documentele prevazute la alin. (1) si pe portalul guvernamental de date deschise-data.gov.ro-, impreuna cu metadatele relevante, cu respectarea normelor de utilizare a acestuia
(3) In masura posibilitatilor, institutiile publice faciliteaza accesul si cautarea in mai multe limbi a documentelor
(4) Documentele prevazute la alin. (1) pot fi incarcate de institutiile publice si pe pagina de internet a institutiei sau pe site-uri portal cu legaturi spre listele de date, indicand in acelasi timp puncte de informare.”

13. Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu urmatorul cuprins: „Art. 91. - (1) In cazul taxelor pentru reutilizarea documentelor detinute de institutiile publice, orice conditie aplicabila si cuantumul real al respectivelor taxe, inclusiv baza de calcul al acestor taxe sunt prestabilite si publicate prin mijloace electronice ori de cate ori este posibil si adecvat, inclusiv pe pagina de internet a institutiei
(2) In cazul altor taxe pentru reutilizare decat cele prevazute la alin. (1), institutia publica in cauza indica in prealabil factorii care sunt luati in considerare la calcularea taxelor in cauza. La cerere, institutia publica in cauza indica si modul in care au fost calculate aceste taxe in legatura cu respectiva cerere de reutilizare
(3) Cerintele prevazute la art. 8 alin. (3) si (4) sunt prestabilite. Acestea se publica prin mijloace electronice ori de cate ori este posibil si adecvat, inclusiv pe pagina de internet a institutiei
(4) Institutiile publice se asigura ca persoanele care adreseaza cereri de reutilizare a documentelor sunt informate cu privire la caile de atac disponibile pentru deciziile sau practicile care ii privesc.”

14. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 10. - (1) Reutilizarea documentelor trebuie sa fie libera pentru toate persoanele fizice si juridice, chiar daca exploateaza deja pe piata produse noi obtinute pe baza acestor documente. Contractele sau alte acorduri incheiate intre institutiile publice care detin documentele si parti terte nu ofera drepturi exclusive
(2) Reutilizarea informatiilor din institutiile publice poate face obiectul unei intelegeri privind acordarea unui drept de exclusivitate numai daca un astfel de drept este necesar pentru desfasurarea unui serviciu public. Validitatea motivului pentru care a fost acordat dreptul exclusiv este reexaminata periodic si, in orice caz, o data la 3 ani, acordarea acestui drept neputand, prin cumulare, depasi intervalul maxim de 10 ani
(3) Intelegerile exclusive, incheiate in conditiile alin. (2), trebuie sa fie transparente si facute publice prin orice mijloc, precum si pe pagina de internet a institutiei publice implicate
(4) Fara a aduce atingere alin. (1), in cazul in care un drept exclusiv priveste digitalizarea resurselor culturale din sectorul public, perioada de exclusivitate nu depaseste 10 ani. In cazul in care perioada respectiva depaseste 10 ani, durata acesteia face obiectul unei revizuiri pe parcursul celui de al 11-lea an si, ulterior, daca este cazul, o data la 7 ani
(5) Acordurile prin care se stabilesc drepturile exclusive prevazute la alin. (4) sunt transparente si se fac publice
(6) In cazul in care exista un drept exclusiv mentionat la alin. (4), institutia publica in cauza primeste, in mod gratuit, ca parte a acordurilor respective, o copie a resurselor culturale digitalizate. Copia respectiva este disponibila in scopul reutilizarii la expirarea perioadei de exclusivitate.”

15. Dupa articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 12, cu urmatorul cuprins: „Art. 12. - (1) O data la 3 ani, Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala prezinta Comisiei Europene un raport privind informatiile din sectorul public disponibile in vederea reutilizarii, conditiile in care sunt puse la dispozitie respectivele informatii si practicile in materie de cai de atac. Pe baza respectivului raport, care se face public, institutiile publice intreprind o revizuire, in ceea ce priveste aplicarea art. 8, in special in ceea ce priveste impunerea de taxe superioare costului marginal; inaintea prezentarii la Comisia Europeana, raportul va fi trimis spre informare comisiilor de specialitate ale Senatului si Camerei Deputatilor
(2) In vederea elaborarii raportului prevazut la alin. (1), institutiile din sectorul public au obligatia ca, anual, sa transmita Ministerului pentru Societatea Informationala informatiile solicitate.”

Art. II. - Acordurile de exclusivitate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei legi, care nu se incadreaza la exceptiile prevazute in conformitate cu art. 10 alin. (2) si (6) din Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice, cu modificarile ulterioare, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta lege, inceteaza la sfarsitul contractului sau, in orice caz, cel mai tarziu la data de 18 iulie 2043.

Prezenta lege transpune Directiva 2013/37/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 iunie 2013 de modificare a Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea informatiilor din sectorul public, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 175 din 27 iunie 2013.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, FLORIN IORDACHE
PRESEDINTELE SENATULUI CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

Bucuresti, 25 noiembrie 2015.
Nr. 299.
Marius Matei Autor: Marius Matei
Marius Matei, redactor InfoInstitutii.ro, aduce in atentia cititorilor stiri si noutati legislative cu privire la institutiile publice, sectorul bugetar si modificari legislative care ii privesc direct pe functionarii publici si nu numai. Experienta de aproape 10 ani in domeniu il califica pentru a face parte dintr-un colectiv de profesionisti. Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !

Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

Newsletter zilnic GRATUIT

Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024"

Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul infoinstitutii.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Comentarii

0 comentarii

Lasa un raspuns

Informatiile scrise aici sunt confidentiale.

Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

eNews Info INSTITUTII

Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

eNews Info INSTITUTII

Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016