Legea voucherelor de vacanta a fost publicata in Monitorul Oficial

de Marius Matei 10 Aug. 2015 3252

Legea voucherelor de vacanta a fost publicata in Monitorul Oficial
Legea care prevede acordarea de vouchere de vacanta angajatilor platiti din fonduri publice, dar si celor din domeniul privat, a fost publicata in Monitorul Oficial.


In data de 6 august 2015, Hotararea Guvernului nr. 614/2015 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 591.

Acordarea voucherelor de vacanta se va face cu respectarea urmatoarei hotarari a Guvernului Romaniei:


Art. I. - Hotararea Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 145 din 9 martie 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La normele metodologice, la articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 2. - (1) Angajatorii prevazuti la art. 1 alin. (1) din ordonanta de urgenta stabilesc de comun acord cu organizatiile sindicale legal constituite si reprezentative la nivelul unitatii sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantii beneficiarilor contractarea achizitionarii voucherelor de vacanta cu unitatile emitente, precum si forma suportului acestora, respectiv suport electronic si/sau hartie.”

2. La normele metodologice, articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 3. - (1) Angajatorii, dupa caz, impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite sau reprezentantii beneficiarilor, vor stabili, prin contractele colective de munca, respectiv prin regulamente interne, reguli privind modul de acordare a primei de vacanta sub forma voucherelor de vacanta, care sa prevada:
a) numarul beneficiarilor din unitate care pot primi vouchere de vacanta si nivelul sumelor care se acorda beneficiarilor sub forma voucherelor de vacanta, tinand seama de posibilitatile financiare proprii ale angajatorilor;

b) categoriile de beneficiari care primesc vouchere de vacanta;
c) forma suportului pe care sunt emise voucherele de vacanta, respectiv suport electronic si/sau hartie
(2) In cazul personalului contractual si functionarilor publici din institutiile bugetare, regulile de acordare a voucherelor de vacanta se stabilesc in conformitate cu prevederile legale in vigoare.”

3. La normele metodologice, articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 4. - Contractul pentru achizitionarea voucherelor de vacanta, incheiat intre angajator si unitatile emitente, va cuprinde urmatoarele clauze:
a) necesarul estimat anual de vouchere de vacanta;
b) costul imprimatului reprezentand voucherul de vacanta pe suport hartie, respectiv costul suportului electronic sau al inlocuirii acestuia, precum si costul emiterii voucherului de vacanta pe suport hartie ori electronic, dupa caz;
c) informatii cu privire la unitatile afiliate la care beneficiarii pot folosi voucherele de vacanta;
d) conditiile privind responsabilitatile partilor si rezilierea contractului;
e) modul de administrare si utilizare a voucherelor de vacanta pe suport electronic, inclusiv modul in care beneficiarul poate sa consulte soldul disponibil la un moment dat pe suportul electronic, procedura de inlocuire sau blocare a voucherelor de vacanta pe suport electronic in caz de furt ori pierdere, costurile inlocuirii;
f) obligatia angajatorilor de a colecta de la salariatii lor si de a transfera catre unitatile emitente toate datele personale si informatiile referitoare la salariati care sunt necesare pentru emiterea, utilizarea, procesarea si decontarea tranzactiilor cu vouchere de vacanta, in conditiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) obligatia unitatilor emitente de a pastra in conditii de siguranta datele primite de la angajatori si de a nu le utiliza in alte scopuri decat cel pentru care au fost primite;
h) obligatia angajatorilor de a instrui salariatii sa nu vanda si sa foloseasca voucherele de vacanta doar cu scopul de a achizitiona serviciile prevazute la art. 23, de la unitatile afiliate; i) alte clauze considerate necesare de catre parti.”

4. La normele metodologice, articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - Angajatorii mentionati la art. 1 din ordonanta de urgenta, altii decat unitatile din domeniul bugetar, care acorda vouchere de vacanta beneficiarilor, vor cuprinde in bugetele de venituri si cheltuieli, aprobate potrivit legii, intr-o pozitie distincta de cheltuieli, denumita «Vouchere de vacanta», sumele destinate acoperirii valorii nominale a voucherelor de vacanta.”

5. La normele metodologice, articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - Pentru unitatile din domeniul bugetar, voucherele de vacanta se acorda in limita sumelor prevazute distinct cu aceasta destinatie in bugetele de venituri si cheltuieli aprobate, potrivit legii, fiecarui ordonator de credite.”

6. La normele metodologice, articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 7. - Sumele reprezentand costul imprimatului reprezentand voucherul de vacanta pe suport hartie, respectiv costul suportului electronic sau al inlocuirii acestuia, precum si costul emiterii voucherului de vacanta pe suport hartie/electronic, dupa caz, contractate cu unitatea emitenta si primite de catre angajator, se suporta de catre angajatori din cheltuielile proprii. In cazul institutiilor publice, acestea se suporta de la alineatul «Alte cheltuieli cu bunuri si servicii» al articolului bugetar «Alte cheltuieli».”

7. La normele metodologice, dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu urmatorul cuprins:
„Art. 71. -(1) Valoarea voucherelor de vacanta emise pe suport hartie, respectiv valoarea voucherelor de vacanta alimentata pe suport electronic, nu poate depasi intr-un an calendaristic valoarea stabilita potrivit art. 1 alin. (4) din ordonanta de urgenta, pentru un beneficiar.
(2) Voucherul de vacanta are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii pe suport hartie, respectiv de la data alimentarii pentru voucherele emise pe suport electronic, fara a se intelege ca aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.”

8. La normele metodologice, articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - La determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a voucherelor de vacanta se iau in calcul: valoarea nominala a voucherului de vacanta, convenita de partenerii sociali, si numarul de beneficiari, care vor beneficia de vouchere de vacanta.”

9. La normele metodologice, dupa articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu urmatorul cuprins:
„Art. 81. - (1) Comenzile de achizitie de vouchere de vacanta transmise unitatilor emitente de catre angajatori contin cel putin urmatoarele informatii: numele si prenumele beneficiarilor carora li se atribuie voucherele, codul numeric personal al fiecarui beneficiar, in cazul voucherelor de vacanta pe suport hartie, numarul voucherelor de vacanta acordat pentru fiecare beneficiar, valoarea nominala a voucherului de vacanta si valoarea nominala totala a voucherelor de vacanta acordate fiecarui beneficiar
(2) Comenzile de achizitie de suporturi electronice pentru vouchere de vacanta transmise unitatilor emitente de catre angajatori contin cel putin numele, prenumele si codul numeric personal corespunzator fiecarui beneficiar, valoarea nominala totala a voucherelor de vacanta acordate fiecarui beneficiar
(3) Suportul electronic pe care sunt stocate voucherele de vacanta poate fi alimentat exclusiv cu valoarea nominala a voucherelor de vacanta acordate de catre angajator
(4) Este interzis ca suportul electronic pe care sunt stocate voucherele de vacanta sa permita efectuarea de operatiuni de retragere de numerar sau plati catre alte unitati ce nu sunt unitati afiliate conform legii.”

10. La normele metodologice, articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Angajatorii distribuie beneficiarilor vouchere de vacanta cu respectarea stricta a prevederilor legale
(2) Voucherele de vacanta pe suport hartie nu pot fi distribuite de angajatori, daca acestia la data stabilita pentru distribuire nu au achitat unitatii emitente, integral, contravaloarea nominala a voucherelor de vacanta pe suport hartie achizitionate, inclusiv costul imprimatelor reprezentand voucherele de vacanta pe suport hartie
(3) In cazul voucherelor de vacanta pe suport electronic, unitatea emitenta transfera beneficiarilor valoarea nominala a voucherelor de vacanta pe suport electronic, cu respectarea stricta a prevederilor legale
(4) Valoarea nominala a voucherelor de vacanta pe suport electronic nu poate fi transferata de catre unitatile emitente catre beneficiari, daca angajatorii nu au achitat unitatii emitente, la data stabilita pentru transfer, contravaloarea nominala totala a voucherelor de vacanta pe suport electronic achizitionate si costurile legate de emiterea voucherelor de vacanta pe suport electronic
(5) Contravaloarea nominala a voucherelor de vacanta, precum si costurile aferente emiterii voucherelor de vacanta pe suport electronic si/sau costul imprimatelor reprezentand voucherele de vacanta pe suport hartie nu pot fi transferate de catre angajator beneficiarilor.”

11. La normele metodologice, articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - Angajatorii sunt obligati sa organizeze o evidenta proprie, potrivit formularelor prevazute ca model in anexele nr. 1, 3 si 5, pentru voucherele de vacanta pe suport hartie, respectiv potrivit formularelor prevazute ca model in anexele nr. 2, 4 si 6, pentru voucherele de vacanta pe suport electronic.”

12. La normele metodologice, articolul 11 se abroga.

13. La normele metodologice, la articolul 12, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
„(3) Beneficiarii au dreptul sa isi aleaga unitatea afiliata pentru achizitionarea serviciilor turistice.”

14. La normele metodologice, la articolul 13, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„c) comercializarea voucherelor de vacanta in schimbul unor sume de bani si/sau al altor bunuri si/sau servicii.”

15. La normele metodologice, articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14. - Beneficiarul poate utiliza voucherele de vacanta pe baza actului de identitate numai pentru achizitionarea de servicii turistice de la unitatile afiliate.”

16. La normele metodologice, dupa articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, cu urmatorul cuprins:
„Art. 141. - (1) La sfarsitul perioadei de valabilitate, la data stabilita de angajator sau la data incetarii raporturilor de munca, beneficiarul are obligatia sa restituie angajatorului voucherele de vacanta pe suport hartie acordate pentru anul in curs si neutilizate ori necuvenite, potrivit prevederilor legale
(2) Pentru voucherele de vacanta alimentate pe suport electronic si neutilizate in perioada de valabilitate, unitatea emitenta va restitui valorile nominale catre angajator. In cazul voucherelor de vacanta alimentate pe suport electronic si necuvenite, precum si in cazul incetarii raporturilor de munca, angajatorul are obligatia de a comunica in timp util informatiile relevante unitatii emitente, pentru ca aceasta sa poata face restituirea valorilor catre angajator
(3) La sfarsitul perioadei de valabilitate a suportului electronic pe care au fost alimentate voucherele de vacanta sau la data incetarii raporturilor de munca, beneficiarul are obligatia de a restitui angajatorului suportul electronic, iar acesta, la randul lui, va restitui suportul electronic unitatii emitente
(4) Utilizarea de catre beneficiar de vouchere de vacanta pe suport hartie sau pe suport electronic necuvenite il va obliga pe acesta la plata contravalorii voucherelor catre angajator.”

17. La normele metodologice, articolul 15 se abroga.

18. La normele metodologice, la articolul 16, alineatele (1), (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 16. - (1) In vederea desfasurarii activitatii specializate, unitatile emitente incheie contracte cu unitati afiliate, astfel cum sunt definite la art. 4 din ordonanta de urgenta...............................................................................................
(3) Unitatile emitente incheie contracte numai cu unitatile afiliate care detin licenta de turism sau certificat de clasificare, dupa caz, emise de Autoritatea Nationala pentru Turism si care sunt valabile la data incheierii contractului
(4) Lista unitatilor turistice autorizate va fi transmisa unitatilor emitente de catre Autoritatea Nationala pentru Turism prin publicarea pe site-ul oficial propriu.”

19. La normele metodologice, dupa articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu urmatorul cuprins:
„Art. 161. - In scopul garantarii accesului beneficiarilor de vouchere de vacanta pe suport electronic la un numar cat mai mare de unitati afiliate, unitatile emitente pot folosi, in procesul de emitere, utilizare, circulatie si administrare a voucherelor de vacanta pe suport electronic, aplicatiile si infrastructura deja existente si disponibile la unitatile afiliate sau pot dezvolta propriile platforme.”

20. La normele metodologice, articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17. - (1) Unitatile emitente inscriu in factura de livrare a voucherelor de vacanta pe suport hartie, in vederea decontarii de catre angajator, cel putin urmatoarele:
a) numarul de ordine dintr-o serie continua, care caracterizeaza cronologia emisiei de vouchere de vacanta a unitatii emitente;
b) numarul de vouchere de vacanta pe suport hartie;
c) costul emiterii voucherelor de vacanta pe suport hartie;
d) valoarea nominala a unui voucher de vacanta, imprimata pe acesta, din seria livrata;
e) valoarea totala corespunzatoare numarului de vouchere de vacanta livrat;
f) numarul contului bancar distinct si denumirea bancii la care isi are deschis contul unitatea emitenta
(2) Unitatile emitente inscriu in factura de livrare a voucherelor de vacanta pe suport electronic, in vederea decontarii de catre angajator, cel putin urmatoarele:
a) valoarea totala corespunzatoare voucherelor de vacanta alimentate pe suport electronic;
b) costul emiterii voucherelor de vacanta pe suport electronic;
c) numarul contului bancar distinct si denumirea bancii la care isi are deschis contul unitatea emitenta
(3) Unitatile emitente factureaza distinct catre angajator costul suportului electronic pe care se alimenteaza voucherele de vacanta sau al inlocuirii acestuia
(4) Unitatile emitente inscriu intr-o anexa la factura fiscala numarul unic de identificare a suportului electronic, in conformitate cu standardele de securitate aplicabile respectivului suport electronic pe care sunt alimentate voucherele de vacanta, corespunzator fiecarui beneficiar, potrivit comenzii de achizitie primite de la angajator, si valoarea nominala totala a voucherelor de vacanta acordate fiecarui beneficiar.”

21. La normele metodologice, articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18. - Unitatile emitente sunt obligate:
a) sa deschida conturi sau subconturi de plati distincte la societati bancare ori unitati teritoriale ale Trezoreriei Statului, prin care se vor derula sumele reprezentand incasarile si platile aferente valorii nominale a voucherelor de vacanta pe suport hartie, respectiv incasarea de la angajatori a contravalorii nominale a voucherelor de vacanta pe suport hartie achizitionate in baza contractelor incheiate cu acestia si rambursarea de sume catre unitatile afiliate, in exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a voucherelor de vacanta pe suport hartie prezentate in baza contractelor incheiate intre unitatea emitenta si unitatile afiliate respective. Inchiderea acestor conturi sau subconturi de plati se face numai dupa ce unitatea emitenta face dovada catre institutiile financiare autorizate ca valoarea nominala a voucherelor de vacanta pe suport hartie emise si incasate de unitatea emitenta a fost decontata integral unitatilor afiliate;
b) sa deschida conturi sau subconturi de plati distincte la societati bancare ori unitati teritoriale ale Trezoreriei Statului, prin care se vor derula sumele reprezentand incasarile si platile aferente valorii nominale a voucherelor de vacanta pe suport electronic, respectiv incasarea de la angajatori a contravalorii nominale a voucherelor de vacanta pe suport electronic achizitionate in baza contractelor incheiate cu acestia si rambursarea de sume catre unitatile afiliate, fie direct de catre unitatile emitente autorizate de Ministerul Finantelor Publice, fie indirect, prin intermediul organizatiilor specializate/schemelor de plati nationale ori internationale, in exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a voucherelor de vacanta pe suport electronic prezentate in baza contractelor incheiate intre unitatea emitenta si unitatile afiliate respective. Decontarea valorii nominale a voucherelor de vacanta pe suport electronic se face intre unitatile afiliate si unitatile emitente, prin intermediul institutiilor financiare autorizate, cu sprijinul organizatiilor care administreaza scheme/aranjamente de plata ori al altor organizatii care dezvolta sisteme de acceptare proprii sau cu ajutorul propriilor platforme; inchiderea acestor conturi sau subconturi de plati se face numai dupa ce unitatea emitenta face dovada catre institutiile financiare autorizate ca valoarea nominala a voucherelor de vacanta pe suport electronic emise si incasate de unitatea emitenta a fost decontata integral unitatilor afiliate;
c) sa organizeze o evidenta operativa proprie, potrivit formularelor prevazute ca model in anexele nr. 7, 9 si 11, pentru voucherele de vacanta pe suport hartie, si, respectiv, potrivit formularelor prevazute ca model in anexele nr. 8, 10 si 12, pentru voucherele de vacanta pe suport electronic, si sa transmita date centralizatoare Ministerului Finantelor Publice;
d) sa asigure securitatea livrarii voucherelor de vacanta la angajator si a celor returnate de la unitatile afiliate;
e) sa asigure elemente de securitate ale voucherului;
f) sa asigure transparenta si managementul circuitului financiar;
g) sa nu utilizeze sumele aferente voucherelor de vacanta pentru reinvestirea in alte scopuri decat cele prevazute de ordonanta de urgenta;
h) sa implementeze sisteme si procese organizationale care sa permita autorizarea tranzactiilor cu vouchere de vacanta pe suport electronic, exclusiv la si doar in masura in care unitatea afiliata are un contract valabil incheiat cu unitatea emitenta pentru prestarea serviciilor specifice sectorului, in conformitate cu ordonanta de urgenta si cu prezentele norme metodologice si in masura in care identitatea unitatii afiliate poate sa fie stabilita cu exactitate la momentul autorizarii tranzactiei, in baza unuia sau mai multor elemente de identificare ale acesteia.”

22. La normele metodologice, la articolul 20 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„d) datele beneficiarului: numele, prenumele si codul numeric personal ale beneficiarului care este in drept sa utilizeze voucherul de vacanta;”.

23. La normele metodologice, la articolul 20 alineatul (1), dupa litera h) se introduc doua noi litere, literele i) si j), cu urmatorul cuprins:
„i) interdictia de a utiliza voucherul de vacanta in alte locuri decat in unitatile afiliate;
j) elemente de identitate vizuala ale brandului de turism al Romaniei.”

24. La normele metodologice, la articolul 20, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Suportul electronic emis de unitatile emitente trebuie sa aiba inscrise sau stocate intr-un alt mod in acesta urmatoarele elemente obligatorii:
a) emitentul si datele sale de identificare;
b) angajatorul si datele sale de identificare;
c) numele, prenumele si codul numeric personal ale beneficiarului care este in drept sa utilizeze voucherul de vacanta;
d) interdictia de a utiliza voucherul de vacanta in alte locuri decat in unitatile afiliate, imprimata pe versoul suportului electronic;
e) numarul de identificare, unic la nivel de emitent, al suportului electronic;
f) perioada de valabilitate a suportului electronic;
g) elemente de siguranta a suportului electronic, de exemplu PIN, CIP;
h) cuvintele «VOUCHER DE VACANTA ELECTRONIC», cu litere majuscule pe fata suportului electronic;
i) elemente de identitate vizuala ale brandului de turism al Romaniei.”

25. La normele metodologice, dupa articolul 20 se introduc trei noi articole, articolele 201 - 203, cu urmatorul cuprins:
„Art. 201. - (1) Voucherele de vacanta pe suport electronic care sunt transferate primele catre beneficiari de catre unitatile emitente vor fi considerate utilizate cu prioritate, in baza principiului «primul intrat primul iesit» («first-in-first-out»), demonstrat prin evolutia soldului voucherelor de vacanta pe suport electronic
(2) Sistemul voucherelor de vacanta pe suport electronic organizat de catre unitatile emitente in colaborare cu angajatorii trebuie sa permita beneficiarilor voucherelor de vacanta pe suport electronic accesul la informatiile privind utilizarea si soldul valorii nominale a voucherelor de vacanta transferate beneficiarilor
(3) Angajatorii sunt obligati sa instiinteze beneficiarii cu privire la data alimentarii si valoarea voucherelor de vacanta transferate pe suportul electronic.
Art. 202. - (1) Unitatile afiliate care au incheiat contracte de servicii cu unitatile emitente, in conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, sunt identificate conform art. 18 lit. h), la nivel de platforma sau de schema/aranjament de plata, dupa caz, pentru a permite unitatilor emitente cu care au incheiat contracte de servicii, in conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, sa autorizeze on-line tranzactiile cu vouchere de vacanta pe suport electronic efectuate de catre beneficiari, exclusiv la acea unitate afiliata care are un contract de servicii valabil incheiat cu o unitate emitenta in baza legii
(2) Elementele de identificare prevazute la art. 18 lit. h) si solicitate de unitatile emitente se mentioneaza in contractul incheiat intre unitatea afiliata si unitatea emitenta. In cazul schimbarii oricarui element de identificare mentionat la art. 18 lit. h), unitatea afiliata este obligata sa informeze unitatea emitenta cu privire la respectiva modificare
(3) Unitatile afiliate care au incheiat contracte de servicii cu unitatile emitente trebuie sa afiseze la intrarea in unitatile lor turistice autocolantele speciale furnizate de catre unitatile emitente.
Art. 203. - (1) Entitatile procesatoare si alte organizatii specializate utilizate de unitatile emitente pentru a realiza tranzactiile cu vouchere de vacanta sunt indreptatite sa primeasca si sa utilizeze oricare din informatiile mentionate la art. 20, iar unitatile emitente trebuie sa furnizeze aceste informatii la solicitarea entitatilor procesatoare sau a organizatiilor specializate implicate in realizarea tranzactiilor cu vouchere de vacanta
(2) Informatiile pot fi utilizate numai in scopul indeplinirii obligatiilor contractuale care rezulta din contractele specifice sectorului de vouchere de vacanta.”

26. La normele metodologice, articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22. - (1) Unitatile afiliate, definite potrivit art. 4 din ordonanta de urgenta, pot incheia contracte de prestari de servicii cu unitatile emitente daca detin licenta de turism valabila in cazul agentiilor de turism si, respectiv, certificat de clasificare valabil in cazul structurilor de primire turistice, conform prevederilor legale in vigoare
(2) Unitatile afiliate vor incheia contracte de prestari de servicii cu unitatile emitente. In acest contract va fi prevazut costul decontarii voucherelor de vacanta. Orice alta activitate prestata de emitenti, cu exceptia decontarii voucherelor, la cererea expresa a unitatii afiliate va fi negociata de acestia si facturata in mod separat. In baza contractelor de prestari de servicii incheiate cu unitatile emitente, unitatile afiliate au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte interdictiile prevazute pentru beneficiari la art. 13;
b) sa primeasca voucherele de vacanta doar pentru prestatiile prevazute in art. 23;
c) sa completeze in spatiul destinat fiecarui voucher de vacanta pe suport hartie utilizat locatia, data primirii voucherului de vacanta si sa aplice stampila;
d) sa prezinte unitatii emitente la termenele stabilite prin contract si dupa prestarea serviciilor voucherele de vacanta pe suport hartie primite, datate si stampilate, in vederea decontarii;
e) in cazul voucherelor de vacanta pe suport electronic, sa debiteze valoarea exacta a serviciilor turistice achizitionate de beneficiar si sa ii inmaneze acestuia o dovada imprimata care contine suma debitata;
f) sa implementeze proceduri si procese organizationale care sa permita verificarea eligibilitatii pachetelor de servicii achizitionate de beneficiari;
g) alte obligatii stabilite in baza contractelor de prestari de servicii incheiate cu unitatile emitente
(3) Unitatile afiliate nu primesc vouchere de vacanta cu termenul de valabilitate expirat; in caz contrar acestea nu se vor deconta de unitatea emitenta.”

27. La normele metodologice, la articolul 24, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(5) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) si (4) se fac de catre personalul cu atributii de control din cadrul Ministerului Finantelor Publice, iar cele prevazute la alin. (2) si (3) se fac de catre personalul cu atributii de control din cadrul Autoritatii Nationale pentru Turism.”

28. La normele metodologice, la articolul 25, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(2) Evidenta miscarii voucherelor de vacanta pe suport hartie se tine la valoarea nominala imprimata pe acestea
(3) Gestionarea voucherelor de vacanta pe suport hartie se efectueaza, potrivit legii, de persoane imputernicite in scris de catre conducerea angajatorilor, respectiv conducerea unitatilor emitente si a unitatilor afiliate.”

29. La normele metodologice, la articolul 25, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
„(4) Evidenta tranzactiilor cu vouchere de vacanta pe suport electronic se realizeaza de catre unitatile emitente prin intermediul unui sistem informatic care sa permita stocarea corespunzatoare a datelor in conditii de protectie si siguranta pentru o perioada de cel putin 5 ani.”

30. La normele metodologice, articolul 26 se abroga.

31. La normele metodologice, articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28. - Anexele nr. 1-12 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.”

32. La normele metodologice, anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a) si 2b) se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1-12 la prezenta hotarare.

Art. II. - Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre angajatori, unitati emitente, entitati procesatoare si alte organizatii specializate se realizeaza potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. III. - Hotararea Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 145 din 9 martie 2009, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Marius Matei Autor: Marius Matei
Marius Matei, redactor InfoInstitutii.ro, aduce in atentia cititorilor stiri si noutati legislative cu privire la institutiile publice, sectorul bugetar si modificari legislative care ii privesc direct pe functionarii publici si nu numai. Experienta de aproape 10 ani in domeniu il califica pentru a face parte dintr-un colectiv de profesionisti. Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !

Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

Newsletter zilnic GRATUIT

Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024"

Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul infoinstitutii.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Comentarii

0 comentarii

Lasa un raspuns

Informatiile scrise aici sunt confidentiale.

Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

eNews Info INSTITUTII

Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

eNews Info INSTITUTII

Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016