Competenta primarie in activitate colectare deseuri. Ce atributii exista?

de Cristian Tanase 12 Ian. 2021 1965

Competenta primarie in activitate colectare deseuri. Ce atributii exista?
Care este competenta primariei pentru a verifica si dispune masurile legale privind desfasurarea ilegala a activitatilor de colectare deseuri periculoase si nepericuloase in comuna?


Raspunsul specialistului:

Pentru a determina competentele primariei in domeniul protectiei mediului si al gestionarii deseurilor de orice tip, apreciem ca se impune analizarea atributiilor in domeniu stabilite in sarcina autoritatilor publice locale.

Astfel, potrivit dispozitiilor art. 129 alin.(2) lit.a)-d) din Codul administrativ, Consiliul local are urmatoarele tipuri de atributii:

a) atributii privind unitatea administrativ-teritoriala, organizarea proprie, precum si organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local si ale societatilor si regiilor autonome de interes local;
b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului;
c) atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului;
d) atributii privind gestionarea serviciilor de interes local.

In exercitarea acestor atributii, aproba, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local, reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local, precum si infiintarea, reorganizarea sau desfiintarea de societati de interes local si statul de functii al acestora, dar si strategiile privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale.


In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d) al art. 129 din Codul administrativ, consiliul local asigura, potrivit competentei sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: ordinea publica,  protectia si refacerea mediului; serviciile comunitare de utilitati publice de interes local.

In plus, o atentie deosebita apreciem ca o prezinta legislatia specifica domeniului, respectiv OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform art. 7 alin.(3) lit.b) din OUG nr.195/2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, controlul respectarii masurilor de protectia mediului se realizeaza de autoritatile administratiei publice locale, prin personalul imputernicit.
 
Totodata, pentru asigurarea unui mediu de viata sanatos, autoritatile administratiei publice locale, precum si, dupa caz, persoanele fizice si juridice au o serie de obligatii (art. 70 din OUG nr.195/2005), relevanta din perspectiva salubritatii si conservarii mediului avand cele mentionate la lit. h) si I), respectiv:
- sa nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;
- sa adopte masuri obligatorii, pentru persoanele fizice si juridice, cu privire la intretinerea si infrumusetarea, dupa caz, a cladirilor, curtilor si imprejurimilor acestora, a spatiilor verzi din curti si dintre cladiri, a arborilor si arbustilor decorativi;
 
In acest domeniu, autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii si raspunderi (art. 90 din OUG nr.195/2005):

- urmaresc respectarea legislatiei de protectia mediului de catre operatorii economici care presteaza servicii publice de gospodarie comunala;
- sa aiba personal specializat pentru protectia mediului si sa colaboreze in acest scop cu autoritatile pentru protectia mediului;
- asigura, prin serviciile publice si operatorii economici responsabili, luarea masurilor de salubrizare a localitatilor, de intretinere si gospodarire a spatiilor verzi, a pietelor si a parcurilor publice;
 - conserva si protejeaza spatiile verzi urbane si/sau rurale, astfel incat sa se asigure suprafata optima stabilita de reglementarile in vigoare. in localitatile in care nu exista posibilitatea asigurarii acesteia, conservarea spatiilor verzi existente este prioritara;
- supravegheaza operatorii economici din subordine pentru prevenirea eliminarii accidentale de poluanti sau depozitarii necontrolate de deseuri si dezvoltarea sistemelor de colectare a deseurilor refolosibile;
- controleaza in scop preventiv si la sesizarea publicului, prin serviciile de specialitate, activitatile pentru care nu este necesara obtinerea autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu si care ar putea crea un disconfort olfactiv si dispun masurile legale ce se impun.

Art.96 stabileste obligatii legale ce revin diferitelor categorii de persoane, inclusiv autoritatilor publice locale, precum si faptele care constituie contraventie si sunt sanctionate ca atare.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 96 din OUG nr.195/2005 se realizeaza si de catre  autoritatile administratiei publice locale si personalul imputernicit al acestora.

In plus, potrivit art. 17 din Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor, autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociatiile de dezvoltare intercomunitara ale acestora, au urmatoarele obligatii:

a) sa asigure colectarea separata pentru cel putin deseurile de hartie, metal, plastic si sticla din deseurile municipale, sa stabileasca daca gestionarea acestor deseuri se face in cadrul unui singur contract al serviciului de salubrizare si sa organizeze atribuirea conform deciziei luate;

 b) sa atinga, pana la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare si reciclare de minimum 50% din masa totala generata, cel putin pentru deseurile de hartie, metal, plastic si sticla provenind din deseurile menajere sau, dupa caz, din alte surse, in masura in care aceste fluxuri de deseuri sunt similare deseurilor care provin din gospodarii;

c) sa includa in caietele de sarcini si in contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, in aplicarea principiilor de la art. 3 alin. (1) lit. c) si f) din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, republicata, cu modificarile ulterioare, tarife distincte pentru activitatile desfasurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deseurilor prevazute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deseurilor, altele decat cele prevazute la lit. a);

 d) sa stabileasca si sa includa in caietele de sarcini, in contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare si in regulamentele serviciului de salubrizare indicatori de performanta pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare, care sa cuprinda indicatorii prevazuti in anexa nr. 7, astfel incat sa atinga incepand cu anul 2020 obiectivele de reciclare prevazute la lit. b), si penalitati pentru nerealizarea lor;

e) sa implementeze, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai tarziu de data de 30 iunie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, instrumentul economic "plateste pentru cat arunci", bazat pe cel putin unul dintre urmatoarele elemente:

    (i) volum;
    (ii) frecventa de colectare;
    (iii) greutate;
    (iv) saci de colectare personalizati;
f) sa stabileasca si sa aprobe, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai tarziu de data de 30 iunie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deseurilor prevazute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deseurilor, altele decat cele prevazute la lit. a) si sanctiunile aplicate in cazul in care beneficiarul serviciului nu separa in mod corespunzator cele doua fluxuri de deseuri;

g) sa includa, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, in tarifele prevazute la lit. f) pentru gestionarea deseurilor prevazute la lit. a) contributia pentru economia circulara prevazuta in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, numai pentru deseurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de performanta prevazuti in contracte;

 h) sa includa, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, in tarifele prevazute la lit. f) pentru gestionarea deseurilor, altele decat cele prevazute la lit. a), contributia pentru economia circulara prevazuta in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru deseurile destinate a fi eliminate prin depozitare;

i) sa stabileasca in sarcina operatorilor de salubrizare suportarea contributiei pentru economia circulara pentru cantitatile de deseuri municipale destinate a fi depozitate care depasesc cantitatile corespunzatoare indicatorilor de performanta prevazuti in contracte.
in cazul deseurilor abandonate si in cazul in care producatorul/detinatorul de deseuri este necunoscut, cheltuielile legate de curatarea si refacerea mediului, precum si cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de catre autoritatea administratiei publice locale, urmand ca dupa identificarea producatorului/detinatorului de deseuri, acesta este obligat sa suporte atat cheltuielile anterior mentionate, efectuate de autoritatea administratiei publice locale, cat si pe cele legate de actiunile intreprinse pentru identificare.

Autoritatile administratiei publice locale, inclusiv a municipiului Bucuresti, au urmatoarele obligatii, la nivel de comune, orase si municipii, inclusiv la nivelul municipiului Bucuresti:

a) asigura implementarea la nivel local a obligatiilor privind gestionarea deseurilor asumate prin Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana;
b) urmaresc si asigura indeplinirea prevederilor din PJGD;
c) elaboreaza strategii si programe proprii pentru gestionarea deseurilor;
 d) hotarasc asocierea sau cooperarea cu alte autoritati ale administratiei publice locale, cu persoane juridice romane sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali pentru realizarea unor lucrari de interes public privind gestiunea deseurilor, in conditiile prevazute de lege;
e) asigura si raspund pentru colectarea separata, transportul, neutralizarea, valorificarea si eliminarea finala a deseurilor, inclusiv a deseurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor legale in vigoare;
f) asigura spatiile necesare pentru colectarea separata a deseurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecarui tip de deseu si dezvolta in mod corespunzator centrele infiintate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2015 pentru a oferi populatiei posibilitatea de a se debarasa, fara plata, de deseuri de hartie si carton, sticla, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deseuri de echipamente electrice si electronice, deseuri de baterii si acumulatori si deseuri voluminoase, inclusiv saltele si mobila;
g) asigura informarea locuitorilor prin mijloace adecvate si prin postare pe site-ul propriu, asupra sistemului de gestionare a deseurilor din cadrul localitatilor, inclusiv cu privire la centrele prevazute la lit. f);
h) actioneaza pentru refacerea si protectia mediului;
i) asigura si raspund pentru monitorizarea activitatilor legate de gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala.

Asadar, autoritatile administratiei publice locale a unitatilor administrativ-teritoriale si a municipiului Bucuresti aproba, prin hotarari ale consiliului local/judetean/general, masurile necesare pentru interzicerea abandonarii, aruncarii sau gestionarii necontrolate a deseurilor (art.59 alin.(2) din

Legea nr.211/2011).
Si in virtutea acestor dispozitii legale si a competentelor stabilite, autoritatile administratiei publice locale pot constata si aplica sanctiuni, fiind necesara reglementaarea acestora ca atare prin hotarare a Consiliului local si stabilirea clara a persoanelor imputernicite.

De asemenea, semnalam ca si OG nr.21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale stabileste o serie de obligatii si compewtente in sarcina autoritatilor publice locale, reglementand in mod expres in cuprinsul art. 2 alin.(2) ca organizarea, derularea si participarea la activitatile edilitar-gospodaresti constituie o obligatie permanenta a consiliilor judetene, a consiliilor locale si a primarilor, a autoritatilor si institutiilor publice, a operatorilor economici, cu sau fara personalitate juridica, precum si a celorlalte persoane fizice si juridice

Consiliile judetene si consiliile locale, precum si primarii raspund de organizarea, conducerea, indrumarea, coordonarea si controlul intregii activitati de gospodarire si infrumusetare a localitatilor, de pastrarea ordinii si curateniei in orasele si comunele tarii.

La art. 8 din ordonanta precitata se prevede ca, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale ale sectoarelor acestuia, precum si primarii au obligatia sa asigure, in conditiile legii:

a) masurile necesare pentru protectia sanatatii publice, cu sprijinul si sub supravegherea organelor de specialitate ale statului;
b) masuri corespunzatoare pentru conservarea si protectia mediului;
c) prevenirea poluarii accidentale a mediului sau a surselor si cursurilor de apa, prin depozitarea necontrolata a deseurilor de catre agentii economici sau de catre cetateni;
d) realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport si prelucrare a deseurilor si gunoaielor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare in fiecare localitate;
e) respectarea prevederilor legale si a documentatiilor de amenajarea teritoriului si urbanism aprobate, precum si a normelor privind executarea constructiilor;
f) curatenia strazilor, pietelor si a celorlalte locuri publice, indepartarea zapezii, a ghetii de pe strazi si trotuare, colectarea si depozitarea reziduurilor menajere si stradale, sortarea si valorificarea resurselor materiale refolosibile;
g) repararea si intretinerea strazilor, a drumurilor comunale, podurilor, podetelor, curatarea si amenajarea santurilor, modernizarea drumurilor existente si realizarea unor drumuri comunale noi;
h) finalizarea constructiilor incepute;
i) intretinerea in buna stare a constructiilor existente, repararea si zugravirea periodica a acestora;
j) organizarea de actiuni pentru salubrizarea si igienizarea localitatilor;
k) curatenia si salubrizarea digurilor si a malurilor, a cursurilor de apa, asanarea terenurilor insalubre si prevenirea poluarii apelor;
l) repararea, intretinerea si modernizarea retelei de distributie a apei;
m) canalizarea si epurarea apelor uzate si pluviale;
n) buna organizare si functionare a transportului in comun, pastrarea curateniei si aspectului corespunzator al vehiculelor, intarirea ordinii si disciplinei;
o) respectarea stricta a normelor igienico-sanitare in pietele agroalimentare, in targuri si oboare;
p) amenajarea, potrivit planului urbanistic general, si intretinerea spatiilor verzi, a parcurilor, gradinilor publice, a terenurilor de sport si de joaca pentru copii, a celorlalte locuri publice de agrement;
r) pastrarea curateniei si respectarea normelor igienico-sanitare in cinematografe, teatre, sali de sport, stadioane si in celelalte unitati de cultura si sport aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale sau in administrarea consiliului local;
s) pastrarea, conservarea, repararea si restaurarea, in conditiile legii, a monumentelor de pe teritoriul comunei sau orasului.

Consiliile locale si consiliile judetene pot stabili, prin hotarari adoptate in conditiile Codului administrativ si ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, faptele savarsite de institutiile publice, agentii economici, alte persoane juridice, precum si de cetateni, care constituie contraventii in domeniul bunei gospodariri a localitatilor urbane si rurale, si sanctiunile ce se pot aplica pentru acestea.

Relevanta pot prezenta si alte acte normative in domeniu, cum ar fi Legea nr.249/2015, Legea 155/2010 a politiei locale  sau altele asemenea.

Prin urmare, apreciem ca se impune analizarea legislatiei incidente domeniului deseurilor si infiintarea in cadrul autoritatii publice locale, respectiv a primariei, prin HCL a unui compartiment care sa aiba principala atributie controlul salubrizarii si respectarii legislatiei de mediu,  angajarea in cadrul acestuia a personalului specializat pentru protectia mediului si colaborarea in acest scop cu autoritatile pentru protectia mediului. Eventualele atributii sau sanctiuni ce pot fi aplicate de personalul imputernicit al aparatului de specialitate al primarului apreciem ca pot fi stabilite si reglementate prin hotarare a Consiliul local, in conditiile legii.

De regula, activitatile de sanctionare a contraventiilor sunt duse la indeplinire de catre structurile politiei locale infiintate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale. Semnalam astfel ca politia locala se organizeaza si functioneaza, prin hotarare a autoritatii deliberative a administratiei publice locale, ca un compartiment functional in cadrul aparatului de specialitate al primarului/primarului general sau ca institutie publica de interes local, cu personalitate juridica.

Astfel, in domeniul protectiei mediului, politia locala controleaza respectarea prevederilor legale privind conditiile de ridicare, transport si depozitare a deseurilor menajere si industriale si constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale specifice realizarii acestor atributii stabilite in sarcina autoritatilor administratiei publice locale.

Raspuns oferit de Nedelcu Alexandra, Expert Legislatia muncii, pentru PortalInstitutiiPublice.ro >>>
 

Cristian Tanase Autor: Cristian Tanase
Cristian Tanase, cu experienta indelungata in legislatia aferenta Codului administrativ, scrie pe subiecte de interes pentru personalul institutiilor publice, redactand stiri din domeniu si noutati legislative importante!Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !

Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

Newsletter zilnic GRATUIT

Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024"

Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul infoinstitutii.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Comentarii

0 comentarii

Lasa un raspuns

Informatiile scrise aici sunt confidentiale.

Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

eNews Info INSTITUTII

Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

eNews Info INSTITUTII

Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016