Legea 55/2020. Noile modificari privind bugetarii in starea de alerta

de Ioana Stoica 25 Mai. 2020 3434

Legea 55/2020. Noile modificari privind bugetarii in starea de alerta
Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 396 si reglementeaza mai multe aspecte pe parcursul starii de urgenta. In domeniul muncii si protectiei sociale, sunt vizate cu precadere institutiile publice si deciziile pe care le pot lua conducatorii institutiilor publice in ce priveste detasarea, suspendarea sau demiterea angajatilor din sectorul public.


Legea 55/2020 are ca obiect instituirea, pe durata starii de alerta declarate in conditiile legii, in vederea prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, a unor masuri temporare si, dupa caz, graduale, in scopul protejarii drepturilor la viata, la integritate fizica si la ocrotirea sanatatii, inclusiv prin restrângerea exercitiului altor drepturi si libertati fundamentale.

Masurile restrictive de drepturi prevazute in prezenta lege, precum si, dupa caz, cele de renuntare sau de relaxare a acestora se dispun cu respectarea principiului egalitatii de tratament juridic pentru situatii identice sau comparabile.

Sectiunea a 2-a Domeniul sanatatii

Articolul 10
Pe durata starii de alerta, Ministerul Sanatatii coordoneaza activitatile de prevenire si combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 in cadrul unitatilor sanitare publice, dupa caz.

Articolul 11
Pe durata starii de alerta, posturile vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sanatatii si unitatilor aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea Ministerului Sanatatii, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pot fi ocupate de functionari publici sau personal contractual, prin numire, fara concurs. Numirea se face prin ordin al ministrului sanatatii si inceteaza de drept in cel mult 30 de zile de la data incetarii starii de alerta.

Articolul 12


(1) Pe durata starii de alerta, pentru neindeplinirea grava a atributiilor de serviciu de natura a pune in pericol persoanele si masurile de prevenire si combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, pot fi suspendate din functii persoanele cu functii de conducere din cadrul Ministerului Sanatatii si din unitatile sanitare publice aflate in subordinea, sub autoritatea Ministerului Sanatatii.
(2) Posturile devenite vacante temporar prin aplicarea suspendarii prevazute la alin. (1) pot fi ocupate de functionari publici sau personal contractual, prin numire, fara concurs, prin ordin al ministrului sanatatii.
(3) Suspendarea din functie dispusa in conditiile alin. (1) si numirea dispusa in conditiile alin. (2) inceteaza de drept la incetarea starii de alerta.

Articolul 13
Pe durata starii de alerta, prin ordin comun al ministrului sanatatii si ministrului afacerilor interne se poate institui:
a) obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatiile publice inchise, spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun si la locul de munca;
b) obligativitatea organizarii activitatii institutiilor si autoritatilor publice, operatorilor economici si profesionistilor, astfel incat sa se asigure la intrarea in sediu, in mod obligatoriu, triajul epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor, atat pentru personalul propriu, cat si pentru vizitatori. Pentru personalul propriu triajul epidemiologic consta in masurarea temperaturii prin termometru noncontact, iar pentru vizitatori triajul se realizeaza prin masurarea temperaturii.

Articolul 14
Pe durata starii de alerta, pentru produsele utilizate pentru rezolvarea cauzei care a determinat starea de alerta pot fi plafonate preturile, in conditiile art. 4 alin. (3) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, doar daca in piata exista disfunctionalitati in privinta asigurarii acestora.

Articolul 15
In vederea reluarii activitatii de catre furnizorii de servicii medicale pe durata starii de alerta, indiferent de natura furnizorului, se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii normele generale de functionare pe tipuri de specialitati.

Sectiunea a 3-a Domeniul muncii si protectiei sociale

Articolul 16
Pe durata starii de alerta, in functie de specificul activitatii si de nevoi, conducatorii institutiilor publice implicate in combaterea pandemiei de COVID-19 pot dispune detasarea cu acordul prealabil al angajatului si al angajatorului care detaseaza, cu conditia ca angajatorul la care se face detasarea sa fie din acelasi domeniu de activitate.
Articolul 17
Pe durata starii de alerta, angajatorul poate dispune, cu consimtamantul angajatului, desfasurarea activitatii in regim de telemunca sau munca la domiciliu, modificarea locului de munca ori a atributiilor acestuia.

Articolul 18
Pe durata starii de alerta, in functie de specificul activitatii si de nevoi, conducatorii institutiilor publice implicate in combaterea pandemiei de COVID-19, precum si a efectelor acesteia pot dispune unilateral intreruperea concediilor de odihna, de odihna suplimentare, fara plata, de studii si pentru formare profesionala ale personalului angajat si reluarea activitatii pentru personalul propriu.

Articolul 19
Conducatorii centrelor rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstnice, centrelor rezidentiale pentru copii si adulti, cu si fara dizabilitati, precum si pentru alte categorii vulnerabile, prevazute in Nomenclatorul serviciilor sociale, precum si in regulamentele-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 867/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a asigura masurile de continuitate a activitatii pe durata starii de alerta, avand dreptul sa stabileasca programul de lucru al angajatilor, in conditiile legii.

Articolul 20
(1) Valabilitatea contractelor colective de munca si a acordurilor colective de munca se prelungeste pe durata starii de alerta, precum si pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea acesteia.
(2) In cazul contractelor si acordurilor colective de munca prevazute la alin. (1), partile au obligatia initierii negocierii colective in termen de 45 de zile de la incetarea starii de alerta, in conditiile legii.

Articolul 21
Pe durata starii de alerta, prin derogare de la prevederile art. 118 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorii din sistemul privat, autoritatile si institutiile publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si regiile autonome, societatile nationale, companiile nationale si societatile la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritoriala, cu un numar mai mare de 50 de salariati, pot stabili programe individualizate de munca, fara acordul salariatului, astfel incat intre salariati sa se asigure existenta unui interval de o ora la inceperea si la terminarea programului de munca, intr-o perioada de 3 ore.
Articolul 22
Pe durata starii de alerta, pentru angajatii din sistemul public, angajatorul poate stabili, cu acordul acestora, executarea unor lucrari sau sarcini de serviciu urgente, in legatura cu prevenirea si combaterea situatiei care a generat starea de alerta, indiferent de natura atributiilor de serviciu, cu asigurarea masurilor de protectie a angajatului.

Articolul 23
(1) Pe durata starii de alerta, Guvernul dispune masuri speciale de sprijin al angajatorilor si protectie a angajatilor si familiilor acestora.
(2) Pentru perioada starii de alerta, autoritatile competente dispun masuri de protectie si preventie pentru angajatii aflati in situatii de vulnerabilitate.
(3) Pentru durata starii de alerta, Guvernul stabileste masuri speciale de sprijin pentru alti profesionisti, astfel cum sunt reglementati de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, pentru persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si pentru persoanele fizice care obtin venituri exclusiv din drepturile de autor si drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care au intrerupt activitatea, ca urmare a masurilor de prevenire si combatere a efectelor pandemiei de COVID-19.

Articolul 24
Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv ale actelor normative care o modifica si/sau o completeaza ori care cuprind dispozitii care privesc aplicarea prevederilor sale, se aplica in continuare, fara intrerupere, de la data incetarii starii de urgenta instituite prin decret, potrivit art. 93 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, pentru toate domeniile de activitate in care se mentin restrictii, pana la ridicarea acestora, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2020.

Articolul 25
(1) Pe durata starii de alerta, angajatii din sistemul public vor ramane disponibili pentru efectuarea sarcinilor de serviciu, in functie de volumul de activitate al institutiei, in vederea realizarii scopului prezentei legi.
(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se va face cu respectarea unui numar de maximum 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare.

Articolul 26
(1) Pe durata starii de alerta, pentru neindeplinirea grava a atributiilor de serviciu legate de instituirea si aplicarea masurilor prevazute de prezenta lege, persoanele din institutiile publice care au in atributii prevenirea contaminarii si combaterii efectelor COVID-19, pot fi suspendate din functie, potrivit normei proprii de organizare si functionare a institutiei sau autoritatii publice, dupa caz. Suspendarea inceteaza de drept la data incetarii starii de alerta.
(2) Posturile devenite vacante temporar prin aplicarea suspendarii prevazuta la alin. (1) pot fi ocupate de functionari publici sau personal contractual, prin numire de catre autoritatea competenta, fara concurs.
(3) Suspendarea din functie dispusa in conditiile alin. (1) si numirea dispusa in conditiile alin. (2) inceteaza de drept la incetarea starii de alerta.

Articolul 27
(1) Institutiile si autoritatile publice pot angaja personal fara concurs, in functie de nevoile determinate de prevenirea si combaterea situatiei care a generat starea de alerta si exclusiv pentru activitati legate de aceasta, pentru o durata determinata, ce nu poate depasi 30 de zile de la data incetarii starii de alerta.
(2) Pe durata starii de alerta, prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, numirile in functiile publice sau de inalt functionar public pot fi facute doar daca indeplinesc conditiile de a fi functionar public sau, dupa caz, inalt functionar public si numai daca sunt necesare pentru punerea in aplicare a masurilor prevazute de prezenta lege si pentru o durata determinata de maximum 30 de zile de la data incetarii starii de alerta.
(3) Pe durata starii de alerta, in institutiile si autoritatile publice se suspenda orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau functiilor vacante si temporar vacante, cu exceptia celor prevazute la alin. (1) si (2), precum si la art. 11 si 12.

Articolul 28
(1) Pe durata starii de alerta, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica pana la finalizarea cursurilor anului scolar.
(2) In aplicarea alin. (1), ministrii sunt abilitati sa emita ordine pentru personalul din subordine.

Articolul 29
Pe durata starii de alerta se interzice declararea, declansarea sau desfasurarea conflictelor colective de munca in unitatile sistemului energetic national, in unitatile operative de la sectoarele nucleare, in unitatile cu foc continuu, in unitatile sanitare si de asistenta sociala, de telecomunicatii, ale radioului si televiziunii publice, in transporturile pe caile ferate, in unitatile care asigura transportul in comun si salubrizarea localitatilor, precum si aprovizionarea populatiei cu gaze, energie electrica, caldura si apa.

Articolul 30
Prin derogare de la prevederile art. 81 alin. (4) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul personalului incadrat in unitati sanitare, de asistenta sociala, de asistenta medico-sociala si in institutiile din domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale, termenele de preaviz nu incep sa curga, iar, daca au inceput sa curga, se suspenda pe intreaga durata a starii de alerta.

Articolul 31
Pe durata starii de alerta, pentru angajatii romani care urmeaza sa desfasoare activitate in strainatate, autoritatile competente dispun masuri speciale de protectie.

Ioana Stoica Autor: Ioana Stoica
Ioana Stoica, profesionist cu experienta de peste 7 ani in contabilitatea si fiscalitatea institutiilor publice, organizeaza si redacteaza spete contabile din domeniul bugetar, aducand in atentia dvs. orice modificari de ultima ora din acest sector legislativ. Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !

Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

Newsletter zilnic GRATUIT

Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024"

Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul infoinstitutii.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Comentarii

0 comentarii

Lasa un raspuns

Informatiile scrise aici sunt confidentiale.

Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

eNews Info INSTITUTII

Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

eNews Info INSTITUTII

Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016