Ordinul ANFP nr. 3753/2015 modifica monitorizarea respectarii normelor de conduita de catre functionarii publici

de Ioana Stoica 17 Nov. 2015 4221

Ordinul ANFP nr. 3753/2015 modifica monitorizarea respectarii normelor de conduita de catre functionarii publici
Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 3753/2015 privind monitorizarea respectarii normelor de conduita de catre functionarii publici si a implementarii procedurilor disciplinare a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 844 din 12 noiembrie 2015.


Avand in vedere:
- prevederile art. 22 alin. (1) lit. b), c) si d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 20 alin. (1) lit. a) si ale art. 21 alin. (4) si (5) din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
- prevederile art. 10 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 55 din Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina, cu modificarile si completarile ulterioare;
- necesitatea monitorizarii indicatorilor relevanti stabiliti pentru masurile preventive nr. 1 si 5 din cuprinsul Inventarului masurilor preventive anticoruptie si indicatorii de evaluare, precum si necesitatea indeplinirii activitatilor prevazute la masura 1.1.5 din Planul national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015, a Inventarului masurilor preventive anticoruptie si a indicatorilor de evaluare, precum si a Planului national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale anticoruptie 2012-2015;
- necesitatea indeplinirii activitatilor prevazute de conditionalitatea nr. 4 I. „Prevenirea faptelor de coruptie”, masura 4„Monitorizarea respectarii normelor de conduita si a standardelor etice in administratia publica”, etapa 4.2 „Stabilirea metodelor de colectare a informatiilor relevante privind incalcarea normelor de etica de catre functionarii publici din toate sectoarele, centralizarea acestora si prezentarea lor intr-un format unic” si etapa 4.3 „Colectarea informatiilor relevante privind masurile luate pentru reducerea oportunitatilor de coruptie, precum si evaluarea impactului acestora. Raportarea masurilor luate pentru reducerea oportunitatilor de coruptie, precum si a sanctiunilor luate impotriva functionarilor publici, in particular a celor din administratia publica de la nivel local. Pregatirea si diseminarea de catre mass-media a datelor statistice, pe baza unor rapoarte semestriale”, cuprinse in Planul de actiune pentru indeplinirea conditionalitatilor din cadrul mecanismului de cooperare si verificare a progresului realizat de Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei impotriva coruptiei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.346/2007, cu modificarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici emite prezentul ordin.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Art. 1. - (1) Prezentul ordin reglementeaza procesul de monitorizare de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, denumita in continuare Agentia, a respectarii normelor de conduita de catre functionarii publici, precum si a implementarii procedurilor disciplinare in cadrul autoritatilor si institutiilor publice.
(2) In intelesul prezentului ordin, procesul de monitorizare prevazut la alin. (1) se desfasoara cu respectarea urmatoarelor etape:
a) reglementarea cadrului metodologic privind completarea si transmiterea periodica catre Agentie a informatiilor privind respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici si implementarea procedurilor disciplinare in cadrul autoritatilor si institutiilor publice;
b) elaborarea de catre Agentie a rapoartelor de monitorizare a respectarii normelor de conduita de catre functionarii publici si a implementarii procedurilor disciplinare in cadrul autoritatilor si institutiilor publice;
c) stabilirea persoanelor responsabile din cadrul fiecarei autoritati si institutii publice, in conditiile prezentului ordin;
(3) Scopul prezentului ordin il constituie asigurarea conditiilor necesare imbunatatirii procesului de monitorizare si evaluare a implementarii normelor de conduita si a efectelor procedurilor disciplinare in sistemul functiei publice, prin standardizarea procesului de raportare, in vederea facilitarii prelucrarii datelor si a cresterii obiectivitatii si calitatii procesului de analiza.

Art. 2. - In intelesul prezentului ordin, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) consilier de etica - functionarul public desemnat pentru consiliere etica de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice, in temeiul art. 21 din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
b) norme de conduita - normele de conduita profesionala a functionarilor publici, reglementate prin Legea nr. 7/2004, republicata;
c) proceduri disciplinare - activitatile de cercetare administrativa desfasurate potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin se aplica urmatoarelor autoritati si institutii publice:
a) autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala;
b) institutiilor prefectului si serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale;
c) autoritatilor administratiei publice locale si institutiilor publice subordonate.
(2) Autoritatile si institutiile publice prevazute la alin. (1) indeplinesc obligatiile prevazute de prezentul ordin prin consilierii de etica si presedintii comisiilor de disciplina, potrivit responsabilitatilor exprese ale acestora prevazute de prezentul ordin.

CAPITOLUL II
Instructiuni generale privind procesul de monitorizare

SECTIUNEA 1
Termene si instructiuni generale privind procesul de raportare

Art. 4. - (1) Procesul de raportare este format din completarea si transmiterea catre Agentie a informatiilor privind respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici, precum si a celor privind implementarea procedurilor disciplinare in cadrul autoritatilor si institutiilor publice
(2) Procesul de raportare se realizeaza in mod unitar, in aplicatia informatica pusa la dispozitie in acest sens de catre Agentie pe pagina de internet www.anfp.gov.ro - sectiunea „consilier de etica”.

Art. 5. - (1) Procesul de raportare incepe cu 20 de zile calendaristice inainte de sfarsitul fiecarui trimestru, respectiv semestru.
(2) Procesul de raportare se finalizeaza in termen de 20 de zile calendaristice de la sfarsitul fiecarui trimestru, respectiv semestru.

Art. 6. - (1) Procesul de raportare se realizeaza de catre consilierii de etica.
(2) In vederea realizarii procesului de raportare consilierii de etica au obligatia de a se inregistra in aplicatia informatica pusa la dispozitie in acest sens de catre Agentie pe pagina de internet www.anfp.gov.ro - sectiunea „consilier de etica”. Inregistrarea este prealabila procesului de raportare.
(3) Procedura privind completarea si transmiterea informatiilor privind respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici si implementarea procedurilor disciplinare in cadrul autoritatilor si institutiilor publice se posteaza pe pagina de internet www.anfp.gov.ro.

SECTIUNEA a 2-a
Termene si instructiuni generale privind procesul de elaborare a
rapoartelor de monitorizare

Art. 7. - Informatiile privind respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici si implementarea procedurilor disciplinare in cadrul autoritatilor si institutiilor publice completate si transmise potrivit prevederilor prezentului ordin si ale procedurii elaborate in acest sens potrivit art. 6 alin. (3) sunt centralizate si prelucrate de Agentie pe baza unor programe informatice.

Art. 8. - (1) Pe baza informatiilor completate si transmise privind respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici, precum si a celor privind implementarea procedurilor disciplinare in cadrul autoritatilor si institutiilor publice, Agentia elaboreaza rapoarte de monitorizare semestriale, pe care le publica pe pagina de internet a institutiei, dupa cum urmeaza:
a) in luna octombrie, pentru semestrul I al anului in curs;
b) in luna aprilie a anului urmator, pentru semestrul II al anului precedent
(2) Agentia poate prezenta in cuprinsul rapoartelor de monitorizare semestriale prevazute la alin. (1) si lista institutiilor si autoritatilor publice care nu au completat si transmis de doua ori consecutiv informatiile privind respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici, precum si a celor privind implementarea procedurilor disciplinare in cadrul autoritatilor si institutiilor publice.

SECTIUNEA a 3-a
Responsabilitati specifice privind procesul de raportare

Art. 9. - Consilierii de etica sunt persoanele de contact in relatia cu Agentia si au urmatoarele responsabilitati:
a) completeaza si transmit trimestrial informatiile privind respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici;
b) transmit semestrial informatiile privind implementarea procedurilor disciplinare in cadrul autoritatilor si institutiilor publice.

Art. 10. - (1) Presedintii comisiilor de disciplina constituite in temeiul prevederilor art. 3, 6, 7 si 8 din Hotararea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificarile ulterioare, au urmatoarele responsabilitati:
a) completeaza semestrial, cu sprijinul secretarilor comisiilor de disciplina, informatiile privind implementarea procedurilor disciplinare in cadrul autoritatilor si institutiilor publice;
b) transmit consilierilor de etica din autoritatile si institutiile publice la nivelul carora sunt constituite comisiile de disciplina sau, dupa caz, in cadrul carora isi desfasoara activitatea secretarii comisiilor de disciplina, in conditiile si la termenele reglementate, informatiile privind implementarea procedurilor disciplinare in cadrul autoritatilor si institutiilor publice.
(2) Compartimentele de resurse umane si presedintii comisiilor de disciplina au obligatia de a pune la dispozitia consilierilor de etica datele necesare completarii si transmiterii informatiilor catre Agentie, in conditiile si la termenele reglementate.

Art. 11. - Colectarea interna a informatiilor privind respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici si implementarea procedurilor disciplinare in cadrul autoritatilor si institutiilor publice la nivelul autoritatilor si institutiilor publice se realizeaza potrivit procedurilor existente la nivelul fiecarei autoritati si institutii publice.

SECTIUNEA a 4-a
Reguli si responsabilitati privind evaluarea si imbunatatirea
procesului de implementare

Art. 12. - (1) Evaluarea si imbunatatirea procesului de implementare a prezentului ordin se realizeaza dupa cum urmeaza:
a) la nivelul fiecarei autoritati sau institutii publice, pe baza analizelor interne, a concluziilor rezultate pe baza acestora si a solutiilor considerate adecvate pentru cresterea calitatii implementarii prezentului ordin;
b) la nivelul Agentiei, pe baza analizei generale a procesului de monitorizare desfasurat in conditiile prezentului ordin.
(2) Pentru asigurarea calitatii procesului de monitorizare, Agentia poate posta pe pagina de internet a institutiei la adresa www.anfp.gov.ro recomandari privind imbunatatirea procesului de raportare sau, dupa caz, de eliminare/diminuare a erorilor de raportare, pe baza analizelor periodice pe care Agentia le efectueaza cu privire la aplicarea prezentului ordin si la desfasurarea procesului de implementare.

CAPITOLUL III
Dispozitii finale

Art. 13. - Agentia recomanda consiliilor judetene sa acorde sprijinul necesar primariilor comunelor care nu au acces la mijloace de comunicare informatica, la cererea acestora, in vederea indeplinirii procesului de raportare a informatiilor privind respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici si implementarea procedurilor disciplinare in cadrul autoritatilor si institutiilor publice.

Art. 14. - (1) In vederea exercitarii atributiilor prevazute la art. 21 alin. (2) din Legea nr. 7/2004, republicata, precum si pentru a se asigura consolidarea rolului institutional al consilierului de etica, Agentia recomanda autoritatilor si institutiilor publice urmatoarele:
a) desemnarea consilierului de etica sa se faca, de regula, din cadrul compartimentului de resurse umane;
b) calitatea de consilier de etica sa nu fie atribuita conducatorului compartimentului de resurse umane;
c) persoana desemnata consilier de etica sa nu fie membru al comisiei de disciplina;
d) atributiile functionarului public desemnat consilier de etica sa fie revizuite astfel incat atributiile corespunzatoare calitatii de consilier de etica sa aiba o pondere proportionala cu importanta si volumul activitatii de consiliere etica si de monitorizare a respectarii normelor de conduita in cadrul fiecarei autoritati si institutii publice;
e) sa sprijine activitatea consilierului de etica;
f) sa asigure conditiile necesare participarii consilierului de etica la programe de perfectionare profesionala avand tematici precum etica, conduita si integritate, masuri anticoruptie si comunicare;
g) sa asigure conditiile necesare participarii consilierului de etica la dezbaterile si evenimentele organizate de Agentie in vederea dezvoltarii retelei consilierilor de etica.
(2) Tematicile programelor de perfectionare profesionala prevazute la alin. (1) lit. f) sunt considerate de Agentie domenii prioritare de instruire a consilierilor de etica.
(3) Tematicile programelor de perfectionare profesionala prevazute la alin. (1) lit. f) nu sunt limitative. Autoritatile si institutiile publice pot identifica si alte tematici pentru perfectionarea profesionala a consilierilor de etica, in raport cu necesitatile de instruire ale acestora identificate in cadrul procesului de evaluare a performantelor profesionale individuale si cu oferta disponibila a furnizorilor de formare profesionala.

Art. 15. - Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a atributiilor de serviciu care revin consilierilor de etica, in ceea ce priveste procesul de raportare in conditiile si in termenele reglementate prin prezentul ordin, constituie abatere disciplinara in temeiul art. 77 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 16. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 1.200/2013 privind monitorizarea respectarii normelor de conduita de catre functionarii publici si a implementarii procedurilor disciplinare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 207 din 11 aprilie 2013.

Art. 17. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, József Birtalan

Bucuresti, 3 noiembrie 2015.
Nr. 3.753.
Ioana Stoica Autor: Ioana Stoica
Ioana Stoica, profesionist cu experienta de peste 7 ani in contabilitatea si fiscalitatea institutiilor publice, organizeaza si redacteaza spete contabile din domeniul bugetar, aducand in atentia dvs. orice modificari de ultima ora din acest sector legislativ. Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !

Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

Newsletter zilnic GRATUIT

Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024"

Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul infoinstitutii.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Comentarii

0 comentarii

Lasa un raspuns

Informatiile scrise aici sunt confidentiale.

Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

eNews Info INSTITUTII

Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

eNews Info INSTITUTII

Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016