Fisa postului Inspector Protectia Muncii

de Ioana Stoica 20 Mar. 2017 11292 1

Fisa postului Inspector Protectia Muncii
Fisa postului este obligatorie pentru orice institutie publica si reprezinta documentul care stabileste caracteristicile postului, de la obiective, la sarcinile si responsabilitatile fiecarui angajat.


Va prezentam in continuare un model de FISA POSTULUI pentru Inspector Protectia Muncii:

I. Identificarea postului

1. Numele si prenumele titularului: ................

2. Denumirea postului: Specialist securitate si sanatate in munca, PSI (Inspector Protectia Muncii)
[La data editarii lucrarii, denumirea din COR nu este actualizata conform Legii 319 / 2006.]

3.   Pozitia in COR / Cod: 226302
[in cazul in care denumirea postului din firma dvs. nu se regaseste in COR, va trebui sa treceti codul din COR pentru denumirea corespondenta din punct de vedere al sarcinilor si responsabilitatilor.]


4. Departamentul / locatia: Departament Protectia Muncii
[Repartizarea se va face conform marimii, specificului si organigramei firmei.]

5. Nivelul postului:
a. Conducere / coordonare: Execu?ie
b. Executie: Nu este cazul

6. Relatiile:
a. Ierarhice (control, indrumare, posturi supervizate):
se subordoneaza: Directorului General
are in subordine: Alti lucratori desemnati sau Serviciul intern de prevenire si protectie
b. Functionale (colaborare, pe orizontala): Cu sefii de departamente, de Sectii Productie, Investitii / Utilitati, Aprovizionare / Achizitii, Administrativ, cu toate departamentele functionale din firma. in plan extern, cu serviciile externe de prevenire si protectie, cu furnizorii de echipamente si materiale de protectia muncii
c. Reprezentare (colaborare, consultanta): Servicii de ambulanta, spitale, pompieri, politie, jandarmerie, securitate civila, Inspectia Muncii si Directia de accidente de munca si boli profesionale din cadrul CNPAS, medici / servicii de medicina muncii, institutii de securitate si sanatate ocupationala
[Pentru punctele a, b si c se va tine cont de marimea, specificul si organigrama firmei.]

II. Descrierea postului

1. Scopul general al postului
Organizarea, coordonarea si monitorizarea activitatilor de prevenire si protectie, in conformitate cu legislatia specifica in vigoare (Legea 319/2006,  Legea securitatii si sanatatii in munca si normele de aplicare a Legii 319/2006).
[in functie de marimea, specificul si organigrama firmei scopul poate diferi. Scopul postului se va regasi detaliat in obiectul contractului definit in CIM semnat de parti.]

2. Obiectivele postului
Evaluarea riscurilor privind securitatea si sanatatea angajatilor si elaborarea unui plan si a instructiunilor de prevenire si protectie, in functie de particularitatile activitatii desfasurate.
Elaborarea de instructiuni proprii  de aplicare a normelor de securitate si sanatate in munca, in functie de particularitatile proceselor de munca din organizatie, de numarul de angajati, de riscurile de accidente si imbolnaviri profesionale.
Verificarea modului in care se aplica reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii, protectia sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator.
[in functie de marimea, specificul si organigrama firmei obiectivele pot diferi.]

3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului
Asigura obtinerea autorizatiei de functionare din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca, inainte de inceperea oricarei activitati.
Asigura formarea si functionarea Comitetului de securitate si sanatate in munca, potrivit Normelor metodologice.
[in societatile care au cel putin 50 de lucratori.]
Propune pentru lucratori, prin fisa postului aprobata de angajator, atributiile si raspunderile ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate.
Realizeaza activita?i ?i ia masuri pentru prevenirea accidentelor de munca si a ?mbolnavirilor profesionale
Asigura monitorizarea activitatilor de evacuare si interventie ?n situatii de urgenta
intocmeste un plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii.
Verifica aplicarea normelor de securitate ?i sanatate in munca ?i a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie de catre toti lucratorii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului.
intocmeste programul anual de protectie a muncii, organizeaza si amenajeaza punctele de prim-ajutor din interiorul intregii societati.
Asigura controlul si respectarea reglementarilor legislative in vigoare privind Securitatea si Sanatatea in Munca, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectia Mediului de catre toti angajatii, in conformitate cu legea 319/2006, Legea securitatii si sanatatii in munca.
Asigura identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca, tinând seama de natura activitatilor din firma.
Asigura luarea masurilor stabilite de angajator pentru protectia grupurilor sensibile la riscuri (femei gravide, lehuze sau care alapteaza, tineri, persoane cu dizabilitati).
Asigura intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent si instruirea tuturor lucratorilor pentru aplicarea lui.
tine evidenta zonelor cu risc ridicat si specific.
Stabileste zonele care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, precum si tipul de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor legale.
tine evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor.
tine evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare.
tine evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si / sau control psihologic periodic.
Monitorizeaza functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca.
Verifica starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta.
Informeaza angajatorul, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propune masuri de prevenire si protectie.
Ia masurile corespunzatoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa fie permis numai lucratorilor care au primit si si-au insusit instructiunile adecvate.
Asigura conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de munca si postului sau.
intocmeste necesarul de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
Elaboreaza tematici pentru toate fazele de instruire, stabileste periodicitatea adecvata pentru fiecare loc de munca, asigura informarea si instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite.
Elaboreaza programul de instruire-testare la nivelul unitatii.
Acorda consultanta coordonatorilor diferitelor departamente din cadrul organizatiei cu privire la reglementarile legislative in vigoare si la normele privitoare la Securitatea si Sanatatea in Munca, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectia Mediului.
Asigura efectuarea instruirii si informarii personalului in probleme de Protectia Muncii, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectia Mediului.
Participa la comunicarea si cercetarea evenimentelor, inregistrarea si evidenta accidentelor de munca si a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea si raportarea bolilor profesionale.
intocmeste:
Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca;
Registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase;
Registrul unic de evidenta a accidentelor usoare;
Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca ce au ca urmare incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru.
Controleaza continuu modul de respectare / aplicare a normelor de Protectia Muncii.
Identifica echipamentele individuale de protectie necesare si intocmeste necesarul de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie.
tine evidenta echipamentelor de munca si urmareste ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente.
intocmeste planul de interventie in vederea Prevenirii si Stingerii Incendiilor pentru toate punctele de lucru din firma.
Coordoneaza activitatile de interventie si evacuare in situatii de pericol iminent, dezastre, situatii de accident si efectueaza primele cercetari privind cauzele si imprejurarile producerii acestora.
Alerteaza factorii de interventie, oferind informatiile necesare intr-un mod clar, precis si la obiect.
Analizeaza frecventa accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale  si intocmeste documente de raportare.
Participa la cercetarea evenimentelor care produc incapacitatea temporara de munc­a
intocmeste intreaga documentatie cu privire la obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor de mediu, precum si a documentatiei de mediu necesare obtinerii formelor de punere in practica a diferitelor activitati ale organizatiei.
Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonatii acestuia in realizarea strategiilor pe termen scurt ale institutiei in limitele respectarii temeiului legal.
Refuza intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti colegi
Nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa decât daca ea vine de la persoanele autorizate si daca vine pe cale ierarhica si se incadreaza in prevederile legale;
Asigura pastrarea secretului profesional privind activitatile ce se desfasoara in cadrul spatiului de lucru;
ii este strict interzisa consumarea de bauturi alcoolice inainte de intrarea in serviciu sau pe timpul serviciului;
[in functie de marimea, specificul si organigrama firmei sarcinile / atributiile / activitatile pot diferi.]

4. Descrierea responsabilitatilor postului
a) Privind relatiile interpersonale / comunicarea
Raspunde de corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din domeniul sau de activitate colegilor si superiorilor ierarhici.
Raspunde de corectitudinea si promptitudinea legaturilor necesare cu serviciile specializate, indeosebi in ceea ce priveste primul ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare si pompieri.  
Are o atitudine politicoasa atât fata de colegi, cât si fata de alte persoane cu care vine in contact in cadrul firmei.
Sesizeaza unuia dintre superiorii ierarhici ori de câte ori apar probleme ce depasesc competenta personala de rezolvare.
b) Fata de echipamentul din dotare
 Raspunde de informarea imediata a superiorului ierarhic privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea.
c) in raport cu obiectivele postului
Are responsabilitatea de a identifica potentialul de risc de accident sau de imbolnaviri profesionale pentru fiecare post in parte si de a stabili tipul de semnalizare necesar, in conformitate cu legea 319/2006, Legea securitatii si sanatatii in munca.
Are responsabilitatea de a lua toate masurile necesare de prevenire si protectie a lucratorilor, cu respectarea ierarhizarii masurilor, conform principiilor generale ale prevenirii.
Raspunde de elaborarea, pentru autoritatile competente si in conformitate cu reglementarile legale, de rapoarte privind accidentele de munca suferite de lucratorii sai.
Colaboreaza cu reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor si prezinta propuneri in scopul diminuarii riscurilor pentru lucratori si / sau al eliminarii surselor de pericol.
Raspunde de pregatirea si derularea instructajelor de Protectia Muncii in functie de domeniul de activitate al firmei, categoriile de personal si de specificul ocupatiilor practicate.
Are responsabilitati in asigurarea echipamentului individual de protectie a muncii si de lucru, stabilind tipul si cantitatile necesare si participând la receptionarea acestuia.
Are responsabilitate permanenta de prevenire a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, evaluând riscurile de producere a evenimentelor periculoase si propunând masuri pentru asigurarea sigurantei in desfasurarea proceselor de munca.
Raspunde de stabilirea cailor de evacuare a personalului in caz de pericol iminent.
Raspunde de investigarea cauzelor producerii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.
Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces.
d) Privind securitatea si sanatatea muncii
Respecta normele de Sanatate si Securitate a Muncii si de PSI si raspunde de insusirea si respectarea acestora de catre toti angajatii firmei
Raspunde de detinerea unor cunostinte solide in domeniul legislatiei securitatii si sanatatii in munca si se preocupa permanent de asimilarea noutatilor specifice si de adaptarea continutului prevederilor legislative la particularitatile proceselor de munca din cadrul firmei in care activeaza.
e) Privind regulamentele / procedurile de lucru
Respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare.
Respecta si aplica baza legislatiei in vigoare, incluzând toate informatiile generale si specifice relevante pentru securitatea si sanatatea angajatilor.
Raspunde de consemnarea, in Regulamentul Intern sau in Regulamentul de Organizare si Functionare, activitatilor de prevenire si protectie pentru efectuarea carora serviciul intern de prevenire si protectie are capacitate si mijloace adecvate, a resurselor materiale si umane necesare pentru indeplinirea activitatilor de prevenire si protectie desfasurate in firma.
Respecta si aplica legislatia in vigoare pe probleme de securitate si sanatate a muncii, normele generale si specifice, reglementarile specifice domeniului (ramurii) de activitate a firmei.
[in functie de marimea, specificul si organigrama firmei responsabilitatile postului pot diferi.
Atentie! Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligatiilor stabilite prin prezenta se va stabili in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare precum si in baza procedurilor reglementate in Regulamentul Intern al firmei.]

5. Conditiile de lucru ale postului
a. Programul de lucru 8 ore si suplimentar când este nevoie.
?Se va asigura corelarea acestor dispozitii cu acelea ale clauzei specifice din CIM, precum si cu prevederile din anexele la RI / CCM la nivel de unitate referitoare la alternanta turelor, daca este cazul, respectiv la programul de lucru inegal.?
b. Conditiile materiale
ambientale Lucreaza ocazional in conditii de zgomot, umiditate, alternanta temperaturi scazute / ridicate etc.
deplasari Deplasari frecvente in cadrul firmei.
spatiu Are birou propriu; se deplaseaza frecvent in firma si in spatii deschise.
conditii suplimentare (fac parte din categoria de beneficii) Telefon mobil, PC.
c. Conditii de formare profesionala Participa la diverse traininguri.
d. Buget Gestioneaza bugetul alocat Departamentului Protectia Muncii.
[Conditiile de la punctele a, b, c si d se decid la nivelul fiecarei firme in functie de conditiile specifice si de posibilitati, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.]

6. Gradul de autonomie
a) Autoritate asupra altor posturi: …………
[Se refera la alte posturi decât cele aflate in subordinea directa. Autoritatea se stabileste in fiecare firma de catre conducere, pentru fiecare post in parte - in functie de marimea, specificul si organigrama firmei.]
b) Delegare (inlocuitori, sarcini delegate)
inlocuieste pe: Un lucrator desemnat.
este inlocuit de: Un lucrator desemnat.
[De obicei, fiecare firma stabileste si mentioneaza numele persoanei inlocuitoare, cu precizarea responsabilitatilor si a sarcinilor pe perioada delegarii]

9.  Evolutii posibile
Poate evolua pe pozitia de Expert in domeniul securitatii si sanatatii muncii.
[Se stabileste in functie de planificarea carierei din fiecare firma.]


III. Specificatiile postului

1. Nivelul de studii
Studii superioare tehnice.
[Nivelul de studii pentru fiecare post difera in functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.]

2. Calificari / specializari necesare
Cursuri de aprofundare a legislatiei privind securitatea si sanatatea in munca;
cursuri generale de legislatia muncii;
Operare PC: Word, Excel, programe de baze de date.
[in functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma se pot solicita si alte calificari / specializari.]

3. Competentele postului (pachet de competente)
cunostinte excelente de legislatie generala si specifica de protectie a muncii, Legea 319 / 2006.
capacitatea de adaptare a prevederilor generale de protectie a muncii la specificul  activitatilor din firma;
 responsabilitate si meticulozitate in elaborarea / completarea regulilor proprii de aplicare a NSSM;
adaptabilitate la situatii neprevazute;
cunostinte si metode de investigare a accidentelor, notiuni de baza de medicina muncii, agenti de risc;
gândire si capacitate de analiza si sinteza;
discernamânt si capacitatea de a rezolva problemele;
putere de decizie si asumarea responsabilitatii;
spirit de ordine si disciplina;
usurinta in comunicare, abilitati pentru lucrul in echipa;
corectitudine, flexibilitate;
rezistenta la efort si stres;
preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual.
[in functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma se pot solicita si alte competente.]

4. Experienta de lucru necesara (vechimea in specialitatea ceruta de post)
-
[Experienta solicitata depinde de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.]


Data,                             Numele si semnatura titularului postului,      

A P R O B A T

Director General

Ioana Stoica Autor: Ioana Stoica
Ioana Stoica, profesionist cu experienta de peste 7 ani in contabilitatea si fiscalitatea institutiilor publice, organizeaza si redacteaza spete contabile din domeniul bugetar, aducand in atentia dvs. orice modificari de ultima ora din acest sector legislativ. Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !

Rating:
Nota: 4.75 din 4 voturi

Newsletter zilnic GRATUIT

Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024"

Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul infoinstitutii.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Comentarii

1 comentarii
Costel Loghin 16-Oct-2016 14:10:46
Codul COR pentru inspector protectia muncii este 241204.

Lasa un raspuns

Informatiile scrise aici sunt confidentiale.

Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

eNews Info INSTITUTII

Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

eNews Info INSTITUTII

Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016