Hotararea 906/2020 pentru aplicarea OUG 57/2019 privind Codul administrativ

de Ioana Stoica 30 Oct. 2020 2432

Hotararea 906/2020 pentru aplicarea OUG 57/2019 privind Codul administrativ
Regasiti mai jos Hotararea nr. 906 din 22 octombrie 2020 pentru punerea in aplicare a unor prevederi ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 28 octombrie 2020.


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 260 alin. (2), art. 265 alin. (4), art. 267 alin. (6) si al art. 270 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Capitolul I Atributiile generale ale subprefectilor

Articolul 1
Pentru indeplinirea atributiilor si prerogativelor legale, prefectul este ajutat de 2 subprefecti, respectiv 3 subprefecti, conform art. 249 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 2
(1) Subprefectii au urmatoarele atributii principale:

1. cu privire la exercitarea, in numele prefectului, a conducerii serviciilor publice:


a) analizarea activitatii desfasurate de serviciile publice deconcentrate, de serviciile publice comunitare de pasapoarte si de serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor si elaborarea de propuneri pentru imbunatatirea activitatii acestora, pe care le inainteaza prefectului;
b) examinarea, impreuna cu conducatorii serviciilor publice deconcentrate si cu autoritatile administratiei publice locale, a stadiului de executie a unor lucrari si actiuni care se deruleaza in comun;
c) consultarea conducatorilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la ordinele prefectului prin care se stabilesc masuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legii;
d) asigurarea transmiterii ordinelor prefectului avand ca obiect stabilirea de masuri cu caracter tehnic sau de specialitate catre conducatorul institutiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat, prin grija personalului din cadrul institutiei prefectului;
e) asigurarea examinarii proiectelor bugetelor, precum si a situatiilor financiare privind executia bugetara intocmite de serviciile publice deconcentrate, conform procedurii stabilite, dupa caz, prin ordin al ministrului ori al conducatorului organului administratiei publice centrale organizat la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, in vederea emiterii avizului prefectului;
f) asigurarea intocmirii proiectului regulamentului de functionare a colegiului prefectural, cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru;
g) dispunerea masurilor in vederea organizarii sedintelor colegiului prefectural, stabilirea, dupa consultarea conducatorilor serviciilor publice deconcentrate, a ordinii de zi si a listei invitatilor, pe care le inainteaza prefectului;
h) urmarirea modului de indeplinire a hotararilor luate in cadrul colegiului prefectural, prin grija secretariatului colegiului prefectural, si formularea de propuneri in cazul nerespectarii acestora, pe care le inainteaza prefectului;
i) gestionarea si urmarirea masurilor dispuse de catre prefect in calitate de presedinte al comitetului judetean pentru situatii de urgenta, precum si a hotararilor luate in cadrul comitetului judetean pentru situatii de urgenta;

2. cu privire la conducerea operativa a institutiei prefectului:

a) asigurarea conducerii operative a institutiei prefectului, cu exceptia cancelariei prefectului;
b) elaborarea proiectului regulamentului de organizare si functionare a institutiei prefectului, pe care il supune spre aprobare prefectului;
c) asigurarea elaborarii proiectului ordinului prefectului privind infiintarea si organizarea oficiilor prefecturale sau desfiintarea acestora, precum si transmiterea proiectului ordinului catre ministerul care coordoneaza institutia prefectului;
d) asigurarea transmiterii catre persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter individual;
e) monitorizarea primirii, distribuirii corespondentei si urmarirea solutionarii acesteia in termenul legal;
f) elaborarea de studii si rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative in vigoare, pe care le prezinta prefectului;
g) asigurarea transmiterii ordinelor prefectului cu caracter normativ catre ministerul care coordoneaza institutia prefectului, publicarea in monitorul oficial local al judetului ori al municipiului Bucuresti, precum si pe pagina de internet a institutiei prefectului;
h) indrumarea secretarilor generali ai unitatilor administrativ-teritoriale si ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;
i) gestionarea si urmarirea indeplinirii masurilor dispuse de catre prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative in vigoare;
j) urmarirea modului de realizare a fluxului de informare-documentare in domeniile de activitate specifice institutiei prefectului;
k) inaintarea catre prefect a propunerilor cu privire la organizarea si desfasurarea circuitului legal al lucrarilor, informarea documentara, primirea si solutionarea petitiilor, precum si la arhivarea documentelor;
l) acordarea de consultanta autoritatilor administratiei publice locale privind proiectele acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, infratire si aderare, initiate de acestea;
m) verificarea documentatiei si eliberarea apostilei pentru actele oficiale administrative intocmite pe teritoriul Romaniei, care urmeaza sa produca efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, la care Romania a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 66/1999, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificarile ulterioare;
n) aprobarea eliberarii de extrase sau copii de pe acte din arhiva institutiei prefectului, cu exceptia celor care contin informatii clasificate;
o) asigurarea secretariatului comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, in calitate de secretar al comisiei judetene;
p) exercitarea atributiilor rezultate ca urmare a aplicarii actelor normative cu caracter reparatoriu si convocarea in sedinte lunare a comisiilor care au ca obiect punerea in aplicare a acestor legi.

(2) Ordinele prefectului sunt contrasemnate de catre subprefectul care are sarcina de a le pune in aplicare.

Articolul 3

(1) Atributiile prevazute la art. 2 pentru subprefect se stabilesc de catre prefect, prin fisa postului.
(2) La intocmirea fisei postului pentru fiecare subprefect se vor avea in vedere si atributiile pe linie de informatii clasificate pentru subprefectul care indeplineste atributii de functionar de securitate, respectiv de sef al structurii de securitate, dupa caz, conform prevederilor legale incidente.
(3) Fisa postului subprefectului care indeplineste atributii de functionar de securitate sau, dupa caz, de sef al structurii de securitate va fi transmisa spre avizare autoritatii desemnate de securitate, conform prevederilor legale incidente.

Capitolul II Institutia prefectului
Sectiunea 1 Dispozitii generale

Articolul 4


(1) Organigrama-cadru de organizare a institutiei prefectului este prevazuta in anexa nr. 1.
(2) Structurile de specialitate prevazute in anexa nr. 1 se pot organiza, in conditiile legii, prin ordin al prefectului, la nivel de directii, servicii, birouri si compartimente, dupa caz, in functie de specificul fiecarei activitati, cu respectarea art. 391 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 5

(1) Personalul din cadrul institutiei prefectului este format din functionari publici, functionari publici cu statut special si personal contractual.
(2) Numirea, incadrarea si eliberarea din functie a functionarilor publici, modificarea si suspendarea raporturilor de serviciu ale acestora, respectiv a raporturilor de munca pentru personalul contractual, precum si numirea, incadrarea si eliberarea din functie a functionarilor publici cu statut special din cadrul institutiei prefectului se efectueaza prin ordin al prefectului, in conditiile legii.
(3) Numarul maxim de posturi si structura posturilor aferente institutiei prefectului se stabilesc anual prin ordin al ministrului care coordoneaza institutia prefectului, cu incadrarea in numarul maxim de posturi si in structura posturilor aprobate ministerului care coordoneaza institutia prefectului.

Sectiunea a 2-a Atributiile structurilor de specialitate ale institutiei prefectului

Articolul 6

(1) Structurile de specialitate ale institutiei prefectului indeplinesc urmatoarele atributii principale:

I. cu privire la asigurarea implementarii la nivel local a politicilor guvernamentale si respectarii ordinii publice:

1. monitorizeaza respectarea Constitutiei Romaniei, republicata, si aplicarea unitara a legilor, a ordonantelor si a hotararilor Guvernului, precum si a celorlalte acte normative de catre autoritatile administratiei publice locale si serviciile publice deconcentrate, la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru care desfasoara urmatoarele activitati:

a) elaboreaza studii si rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative in vigoare, precum si propuneri privind imbunatatirea starii de legalitate, pe care le inainteaza prefectului;
b) participa alaturi de reprezentanti ai serviciilor publice deconcentrate la actiuni de verificare, potrivit competentelor, a modului de aplicare si respectare a actelor normative la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, in cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului;
c) prezinta semestrial prefectului propuneri privind prioritatile de dezvoltare a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, in concordanta cu prevederile planului de dezvoltare regionala si cu consultarea autoritatilor administratiei publice locale si a conducatorilor serviciilor publice deconcentrate;

2. analizeaza modul de indeplinire in judet, respectiv in municipiul Bucuresti a obiectivelor cuprinse in Programul de guvernare si informeaza Guvernul, prin intermediul ministerului care coordoneaza institutia prefectului, cu privire la stadiul realizarii acestora, in conformitate cu atributiile ce le revin potrivit legii, pentru care desfasoara urmatoarele activitati:

a) intocmesc anual, cu consultarea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului organizate la nivelul judetului si a autoritatilor administratiei publice locale, planul de actiuni pentru realizarea in judet, respectiv in municipiul Bucuresti a obiectivelor cuprinse in Programul de guvernare;

b) elaboreaza si prezinta prefectului informari semestriale cu privire la stadiul realizarii obiectivelor cuprinse in Programul de guvernare, in judet, respectiv in municipiul Bucuresti;

c) elaboreaza si prezinta documente prefectului pentru informarea anuala a Guvernului, prin intermediul ministerului care coordoneaza institutia prefectului, cu privire la stadiul realizarii obiectivelor cuprinse in Programul de guvernare, in judet, respectiv in municipiul Bucuresti;

3. monitorizeaza activitatea de implementare in mod coerent si integrat in judet, respectiv in municipiul Bucuresti a politicilor publice promovate de catre ministere si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului si elaboreaza periodic documente pe care le prezinta prefectului in vederea informarii Guvernului, anual, prin intermediul ministerului care coordoneaza institutia prefectului asupra stadiului de realizare a acestora;

4. monitorizeaza actiunile de prevenire a infractiunilor si de aparare a drepturilor si a sigurantei cetatenilor, desfasurate de catre organele legal abilitate;

5. verifica modul de aplicare a normelor legale care reglementeaza folosirea limbii minoritatilor nationale in raporturile dintre autoritatile administratiei publice locale si serviciile publice deconcentrate, pe de o parte, si cetatenii apartinand minoritatilor nationale, pe de alta parte, in unitatile administrativ-teritoriale in care acestia au o pondere de peste 20%, conform ultimului recensamant;

II. cu privire la activitatile desfasurate pentru exercitarea de catre prefect a rolului constitutional de conducator al serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul judetului;

1. solicita serviciilor publice deconcentrate, trimestrial si la cererea prefectului, informari cu privire la activitatea desfasurata;

2. verifica, la solicitarea prefectului, modul in care serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale isi indeplinesc atributiile;

3. propune prefectului avizarea proiectelor bugetelor si situatiilor financiare privind executia bugetara ale serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului si le transmite conducatorului institutiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat. Avizele au caracter consultativ. In indeplinirea acestei atributii, desfasoara urmatoarele activitati:

a) analizeaza proiectele bugetelor si situatiile financiare privind executia bugetara ale serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului organizate la nivelul judetului;

b) propun prefectului emiterea avizelor consultative;

c) transmit avizele consultative conducatorului institutiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat;

4. asigura relatia prefectului cu minoritatile nationale existente la nivelul judetului, identifica problemele acestora si propune solutii de rezolvare;

III. cu privire la verificarea legalitatii actelor administrative adoptate sau emise de autoritatile administratiei publice locale:

a) tin evidenta actelor administrative adoptate sau emise de autoritatile administratiei publice locale si transmise prefectului in vederea verificarii legalitatii,

b) asigura pastrarea actelor administrative adoptate sau emise de autoritatile administratiei publice locale, pana la stingerea termenelor pentru introducerea actiunii prevazute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si evidenta actiunilor si dosarelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti;

c) examineaza sub aspectul legalitatii, in termenele prevazute de lege, actele administrative adoptate sau emise de autoritatile administratiei publice locale si le comunica acestora rezultatul verificarii;

d) verifica din punctul de vedere al legalitatii contractele incheiate de autoritatile administratiei publice locale, asimilate potrivit legii actelor administrative, ca urmare a sesizarii prefectului de catre persoanele care se considera vatamate intr-un drept sau interes legitim;

e) propun prefectului sesizarea autoritatilor emitente, in vederea reanalizarii actului considerat nelegal, sau a instantei de contencios administrativ, cu motivarea corespunzatoare;

f) intocmesc documentatia, formuleaza actiunea pentru sesizarea instantelor judecatoresti si sustin in fata acestora actiunea formulata, precum si caile de atac, atunci cand este cazul;

g) elaboreaza semestrial rapoarte si, la solicitarea prefectului, prezinta informari cu privire la actele verificate;

h) avizeaza ordinele prefectului din punctul de vedere al legalitatii;

i) intocmesc documentatia si reprezinta prefectul si institutia prefectului in fata instantelor judecatoresti de orice grad;

j) actioneaza in vederea indeplinirii, in conditiile legii, a atributiilor ce revin prefectului in domeniul organizarii si desfasurarii alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare si prezidentiale, precum si a referendumului national ori local;

k) efectueaza, in conditiile legii, verificarile si intocmesc documentatia necesara cu privire la dizolvarea de drept a unor consilii locale sau judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la suspendarea de drept a unor mandate de consilier sau de primar ori la incetarea de drept a unor mandate de primar, respectiv la incetarea inainte de termen a mandatului presedintelui consiliului judetean sau al presedintelui Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz;

l) efectueaza, in conditiile legii, verificari cu privire la masurile intreprinse de primar sau de presedintele consiliului judetean, respectiv de presedintele Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in calitatea lor de reprezentanti ai statului in unitatea administrativ-teritoriala, inclusiv la sediul autoritatilor administratiei publice locale, si propun prefectului, daca este cazul, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor, precum si sesizarea organelor competente;

IV. cu privire la activitatile de indrumare:

1. primesc si analizeaza solicitarile de indrumare transmise de autoritatile administratiei publice locale si, dupa caz, consulta celelalte autoritati ale administratiei publice centrale in vederea emiterii unui punct de vedere;
2. elaboreaza puncte de vedere ca urmare a solicitarilor de indrumare primite de la autoritatile administratiei publice locale;
3. prezinta prefectului punctele de vedere elaborate pentru solutionarea solicitarilor de indrumare primite;
4. comunica solicitantului punctele de vedere emise, pentru care realizeaza demersurile necesare;

V. cu privire la realizarea atributiilor prefectului in domeniul situatiilor de urgenta:

a) urmaresc indeplinirea masurilor dispuse de catre prefect, in calitate de presedinte al comitetului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru situatii de urgenta;
b) prezinta prefectului propuneri privind modul de utilizare, in situatii de criza, a fondurilor special alocate de la bugetul de stat;
c) propun prefectului, in situatiile prevazute de lege, convocarea consiliilor locale, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz;
d) intocmesc, la solicitarea prefectului, rapoarte si informari privind evolutia si desfasurarea evenimentelor in situatii de urgenta sau de criza, potrivit art. 257 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu privire la masurile intreprinse de autoritatile administratiei publice locale, pe care le inainteaza Ministerului Afacerilor Interne si celorlalte ministere cu atributii in gestionarea problemelor aparute;
e) centralizeaza, la solicitarea prefectului, in perioada producerii fenomenelor naturale periculoase, datele referitoare la evaluarea preliminara a efectelor si a pagubelor produse;
f) centralizeaza solicitarile autoritatilor administratiei publice locale cu privire la acordarea unor ajutoare umanitare si prezinta prefectului propuneri pentru repartizarea acestora in scopul protectiei populatiei afectate de calamitati naturale, epidemii, epizootii, incendii sau alte fenomene periculoase;
g) monitorizeaza modul in care autoritatile administratiei publice locale distribuie ajutoarele umanitare persoanelor afectate;

VI. cu privire la activitatile de eliberare si de evidenta a pasapoartelor, respectiv la activitatile privind regimul permiselor de conducere, al certificatelor de inmatriculare a vehiculelor si al placilor cu numere de inmatriculare, indeplinesc atributiile stabilite de Ordonanta Guvernului nr. 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de pasapoarte si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 362/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

VII. cu privire la atributiile in domeniul afaceri europene si relatiile externe:

a) sustin, la cerere, actiunile desfasurate de serviciile publice deconcentrate, respectiv de catre autoritatile administratiei publice locale in domeniul afacerilor europene;
b) identifica impreuna cu serviciile publice deconcentrate necesitatile acestora si sustin atragerea in acest sens de fonduri europene;
c) tin evidenta tuturor fondurilor europene atrase la nivelul judetului;
d) desfasoara activitati menite sa conduca la cunoasterea de catre autoritatile administratiei publice locale, serviciile publice deconcentrate si de catre cetateni a programelor cu finantare externa initiate si sustinute de Uniunea Europeana si de alte organisme internationale;
e) intocmesc, gestioneaza prin evidenta centralizata si monitorizeaza activitatea de relatii si de colaborari internationale a institutiei prefectului;
f) elaboreaza evidenta centralizata a rapoartelor de activitate intocmite obligatoriu pentru orice activitate de relatii internationale.

(2) Structurile de specialitate ale institutiei prefectului mai indeplinesc si urmatoarele atributii:
a) intocmirea documentatiei necesare emiterii ordinelor prefectului;
b) intocmirea graficului de convocare a consiliilor locale si a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in sedinta privind ceremonia de constituire;
c) asigurarea primirii, inregistrarii si solutionarii petitiilor adresate prefectului, precum si a comunicarii catre petent a raspunsului, in termenul legal;
d) indrumarea cetatenilor care se adreseaza institutiei prefectului in problemele generale sau specifice relatiei cu publicul;
e) organizarea activitatii de primire a cetatenilor in audienta la prefect si subprefecti;
f) realizarea lucrarilor de secretariat pentru colegiul prefectural si intocmirea proiectului cu privire la programul de activitate al acestuia;
g) conlucrarea cu unitatile teritoriale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apararii Nationale si a Serviciului Roman de Informatii la elaborarea masurilor care se impun pentru asigurarea respectarii drepturilor individuale, apararea proprietatii publice si a proprietatii private, siguranta proprietatii private, siguranta cetatenilor si prevenirea infractiunilor;
h) asigurarea, la solicitarea prefectului, a organizarii si functionarii comisiilor sau comitetelor, constituite prin ordinul prefectului;
i) conlucrarea cu compartimentele din aparatul propriu al consiliului judetean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in vederea elaborarii proiectelor hotararilor Guvernului care au ca obiect solutionarea unor probleme de interes local ori a initierii, prin ministerul care coordoneaza institutia prefectului, a unor proiecte de acte normative;
j) exercitarea atributiilor rezultate ca urmare a aplicarii actelor normative cu caracter reparatoriu;
k) intocmirea documentatiei necesare in vederea cooperarii sau asocierii cu institutii similare din tara sau strainatate;
l) intocmirea si actualizarea listei cuprinzand alesii locali de la nivelul fiecarei unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale, lista care se comunica ministerului cu atributii in domeniul administratiei publice si ministerului cu atributii in domeniul afacerilor interne.

Articolul 7
Prefectul poate stabili prin ordin si alte atributii pentru structurile de specialitate ale institutiei prefectului.

Sectiunea a 3-a Cancelaria prefectului

Articolul 8

Cancelaria prefectului are urmatoarele atributii principale:
a) stabilirea impreuna cu prefectul a activitatilor ce vor fi cuprinse in agenda de lucru a acestuia, care va fi adusa la cunostinta publica prin publicarea pe pagina de internet a institutiei si, dupa caz, pe conturile de social media;
b) punerea la dispozitia mijloacelor de informare in masa a informatiilor referitoare la activitatea prefectului in vederea cunoasterii acesteia de catre cetateni;
c) asigurarea conditiilor necesare desfasurarii sedintelor de lucru ale prefectului;
d) analizarea, la solicitarea prefectului, a datelor oferite de sondaje, statistici, studii si informarea prefectului cu privire la principalele probleme si tendinte ale mediului social si economic din judet, respectiv din municipiul Bucuresti;
e) elaborarea sintezelor mass-media pentru informarea rapida si corecta a prefectului;
f) organizarea, la solicitarea prefectului, a evenimentelor de natura sa informeze opinia publica si mass-media cu privire la actiunile prefectului;
g) acordarea de sprijin prin orice mijloace administratorilor desemnati pentru asigurarea realizarii, intretinerii si actualizarii paginii de internet a institutiei prefectului si conturilor de social media;
h) organizarea intalnirilor prefectului cu reprezentantii locali ai societatii civile, ai sindicatelor, ai patronatelor si ai parlamentarilor ce reprezinta cetatenii judetului in Parlamentul Romaniei;
i) asigurarea legaturii prefectului cu reprezentantii altor state prin persoanele desemnate, stabilirea agendei intalnirilor cu delegatiile externe, a obiectivelor si a autoritatilor locale care participa la intalnire;
j) actualizarea si gestionarea, prin evidenta centralizata, a activitatii de relatii si colaborarii internationale a institutiei prefectului si comunicarea rapoartelor obligatorii pentru orice activitate de relatii internationale celor care pastreaza evidenta centralizata a acestora.

Articolul 9
Prefectul poate stabili prin ordin si alte atributii pentru personalul din cadrul cancelariei prefectului.

Sectiunea a 4-a Oficiul prefectural

Articolul 10

(1) In cadrul institutiei prefectului se pot organiza oficii prefecturale prin ordin al prefectului.

(2) Oficiul prefectural are urmatoarele atributii principale:

a) realizarea documentarii in vederea evaluarii modului de implementare a politicilor publice in zona deservita;
b) desfasurarea unor actiuni de indrumare si de verificare a masurilor intreprinse de catre primari in calitatea lor de reprezentanti ai statului in unitatile administrativ-teritoriale;
c) desfasurarea de activitati menite sa conduca la cunoasterea de catre autoritatile administratiei publice locale si de catre cetateni a programelor cu finantare externa initiate si sustinute de Uniunea Europeana si de alte organisme internationale;
d) informarea prefectului cu privire la situatiile deosebite care apar in zona deservita;
e) formularea de propuneri privind convocarea consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in situatiile prevazute de lege, pe care le inainteaza prefectului;
f) urmarirea indeplinirii masurilor dispuse de catre prefect, in calitate de presedinte al comitetului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru situatii de urgenta;
g) asigurarea primirii si inregistrarii petitiilor adresate prefectului;
h) indrumarea cetatenilor care se adreseaza oficiului prefectural in problemele generale sau care intra in sfera de competenta a institutiei prefectului.
(3) Prefectul poate stabili prin ordin si alte atributii pentru oficiul prefectural.

Articolul 11
(1) Regulamentul de organizare si functionare a oficiului prefectural, intocmit in conformitate cu regulamentul-cadru prevazut in anexa nr. 2, se aproba prin ordin al prefectului.
(2) Proiectul regulamentului prevazut la alin. (1) se inainteaza in vederea avizarii ministerului care coordoneaza institutia prefectului impreuna cu nota de fundamentare si documentatia aferenta.

Capitolul III Colegiul prefectural
Articolul 12

(1) In fiecare judet, respectiv in municipiul Bucuresti functioneaza un colegiu prefectural condus de catre prefect.
(2) Componenta colegiului prefectural se stabileste de catre prefect, prin ordin, in conditiile art. 267 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In judetele, respectiv in municipiul Bucuresti, in care sunt in functie mai multi subprefecti, din colegiul prefectural face parte subprefectul desemnat prin ordin al prefectului.
(4) Colegiul prefectural are ca scop armonizarea activitatii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale, care sunt organizate sau au sediul in judetul respectiv sau in municipiul Bucuresti, dupa caz.
(5) In cadrul sedintelor de lucru, membrii colegiului prefectural raporteaza si analizeaza stadiul implementarii programelor, politicilor, strategiilor si planurilor de actiune de la nivelul judetului sau al localitatilor acestuia, respectiv de la nivelul municipiului Bucuresti, nevoile si dificultatile cu care se confrunta serviciile publice deconcentrate, propunand masuri in vederea imbunatatirii activitatii.

Articolul 13
(1) Colegiul prefectural are urmatoarele atributii principale privind armonizarea activitatii serviciilor publice deconcentrate:
a) analizeaza activitatea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale, care sunt organizate sau au sediul in judetul respectiv sau in municipiul Bucuresti, si propune masuri in vederea imbunatatirii acesteia;
b) stabileste domeniile si actiunile in care este necesara implicarea mai multor servicii publice deconcentrate pentru realizarea cu eficienta a unor activitati desfasurate in comun;
c) stabileste masurile necesare implementarii, la nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, a programelor, politicilor, strategiilor si planurilor de actiune adoptate la nivel national.
(2) Colegiul prefectural indeplineste si alte atributii prevazute de lege, precum si sarcini date de ministere sau de celelalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului ori de catre prefect.

Articolul 14
Regulamentul de functionare a colegiului prefectural se elaboreaza in conformitate cu regulamentul-cadru prevazut in anexa nr. 3 si se aproba prin ordin al prefectului.

Capitolul IV Dispozitii finale
Articolul 15
Indrumarea si controlul ierarhic de specialitate asupra activitatii prefectilor, a subprefectilor si a institutiilor prefectului se asigura de ministerul care coordoneaza institutia prefectului.

Articolul 16
(1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prefectul aproba, prin ordin, regulamentul de organizare si functionare a institutiei prefectului, in care sunt stabilite atributiile fiecarui compartiment.
(2) Pe baza regulamentului de organizare si functionare a institutiei prefectului se intocmeste fisa postului aferenta fiecarei functii din statul de functii.

Articolul 17
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Articolul 18
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 363 din 26 aprilie 2006, cu modificarile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Contrasemneaza:
Ministrul afacerilor interne,
Marcel Ion Vela
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Victoria Violeta Alexandru
Ministrul finantelor publice,
Vasile-Florin Citu
Bucuresti, 22 octombrie 2020.
Nr. 906.
Anexa nr. 1^1)
^1) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

ORGANIGRAMA-CADRU
de organizare a institutiei prefectului

*) In municipiul Bucuresti, prefectul este ajutat de 3 subprefecti.

LEGENDA:
A = Activitati privind:
– afacerile europene
– absorbtie fonduri europene
– relatiile internationale
– strategiile si programele guvernamentale
– relatia cu minoritatile nationale
– dezvoltarea economica
– serviciile publice deconcentrate
– serviciile comunitare de utilitati publice
– situatiile de urgenta
– ordinea publica

B = Activitati privind:

– controlul legalitatii
– contenciosul administrativ
– aplicarea actelor cu caracter reparatoriu
– aplicarea apostilei
– procesul electoral
– indrumarea autoritatilor administratiei publice locale

C = Activitati privind:

– operatiunile financiar-contabile
– achizitiile publice
– operatiunile administrative
– resursele umane
– informatica

D = Activitati de:
– informare
– relatii publice
– secretariat
– arhivare
E = Serviciul public comunitar de pasapoarte
F = Serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor
G = Oficiu prefectural

Anexa nr. 2

REGULAMENT-CADRU
de organizare si functionare a oficiului prefectural

Articolul 1
(1) Oficiul prefectural se organizeaza in temeiul prevederilor art. 269 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, si face parte integranta din institutia prefectului.
(2) Structura organizatorica a oficiului prefectural se aproba de catre prefect prin ordinul de infiintare si organizare a oficiului.
Articolul 2
Oficiul prefectural are ca scop realizarea in zona de competenta teritoriala, pentru care a fost infiintat, a atributiilor institutiei prefectului stabilite de prefect prin ordin.

Articolul 3
(1) Seful oficiului prefectural este numit prin ordin al prefectului si are urmatoarele atributii principale:
a) conduce activitatea oficiului prefectural;
b) informeaza prefectul cu privire la activitatea oficiului prefectural;
c) reprezinta oficiul prefectural in relatiile cu autoritatile administratiei publice locale, cu reprezentantii societatii civile, cu alte persoane juridice si cu cetatenii din zona de competenta teritoriala, pentru care a fost infiintat;
d) supune spre aprobare prefectului programul de actiuni al oficiului prefectural, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an.
(2) In indeplinirea atributiilor care ii revin, seful oficiului prefectural colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale, cu conducatorii serviciilor publice deconcentrate, cu organizatii neguvernamentale, cu partenerii sociali si cu mass-media, putand furniza, la cererea acestora, date si informatii, in limitele sale de competenta, potrivit prevederilor legale.
Articolul 4
Activitatea oficiului prefectural este indrumata si controlata de catre subprefectul desemnat prin ordin.
Anexa nr. 3

REGULAMENT-CADRU
de functionare a colegiului prefectural
Articolul 1
Colegiul prefectural functioneaza in temeiul prevederilor art. 267 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 2
(1) Colegiul prefectural se intruneste lunar si ori de cate ori este necesar, la convocarea prefectului.
(2) In lipsa prefectului, sedintele colegiului prefectural sunt conduse de catre subprefectul desemnat de prefect, prin ordin, sa exercite in numele acestuia conducerea serviciilor publice deconcentrate.
Articolul 3
(1) Colegiul prefectural isi desfasoara activitatea in plen, in prezenta majoritatii membrilor acestuia.
(2) La sedintele colegiului prefectural pot fi invitate si alte persoane a caror prezenta este considerata necesara, in functie de tematica cuprinsa pe ordinea de zi.

Articolul 4
(1) Convocarea membrilor colegiului prefectural, precum si a invitatilor se realizeaza de catre prefect, in scris, prin ordin, cu cel putin 5 zile inaintea desfasurarii sedintei.
(2) Pentru situatiile in care prefectul considera necesara intrunirea colegiului prefectural in sedinte care nu au fost programate, convocarea membrilor se face cu cel putin o zi inaintea desfasurarii sedintei.
(3) Ordinul de convocare trebuie sa cuprinda data, ora, locul unde se desfasoara sedinta, ordinea de zi si lista participantilor.
Articolul 5
(1) Pentru desfasurarea sedintelor lunare ale colegiului prefectural, la inceputul anului, prin hotarare a colegiului prefectural, se adopta tematica si subiectele de pe ordinea de zi, stabilite cu consultarea membrilor.
(2) In mod exceptional, la propunerea unor membri ai colegiului prefectural, se pot introduce pe ordinea de zi probleme aparute ulterior convocarii, cu acordul membrilor colegiului prefectural.

Articolul 6
(1) Membrii colegiului prefectural sunt obligati sa participe personal la sedinte, cu exceptia cazurilor temeinic motivate.
(2) Membrul colegiului prefectural aflat in situatia prevazuta la alin. (1) trebuie sa comunice numele inlocuitorului sau de drept.
(3) In cazul absentarii repetate si nemotivate a membrilor colegiului prefectural de la sedintele stabilite, prefectul poate sesiza conducerea ministerului de resort si conducerea organului de specialitate al administratiei publice centrale, in vederea dispunerii masurilor disciplinare corespunzatoare.
Articolul 7
(1) Secretariatul colegiului prefectural este asigurat de catre personal din cadrul institutiei prefectului, desemnat de prefect, prin ordin.
(2) Lucrarile secretariatului sunt realizate sub coordonarea subprefectului desemnat de catre prefect, prin ordin.
(3) Secretariatul colegiului prefectural are ca atributii redactarea ordinii de zi, luarea masurilor pentru aducerea la cunostinta a convocarii sedintelor, primirea rapoartelor, a informarilor, a sintezelor si a celorlalte materiale necesare desfasurarii sedintelor, solicitate de la membrii colegiului prefectural, intocmirea proiectelor de hotarari de colegiu prefectural, a proceselor-verbale si a sintezelor sedintelor, arhivarea si multiplicarea materialelor, precum si asigurarea legaturii cu membrii colegiului prefectural.
(4) Procesul-verbal de sedinta se semneaza de catre toti participantii si cuprinde dezbaterile care au avut loc.

Articolul 8
(1) In exercitarea atributiilor care ii revin, colegiul prefectural adopta hotarari.
(2) Hotararile se adopta prin vot deschis si cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
(3) In caz de paritate votul prefectului este decisiv.
(4) Hotararile colegiului prefectural se semneaza de catre presedinte si sunt obligatorii.

Articolul 9
(1) Hotararile colegiului prefectural se aduc la cunostinta institutiilor interesate de catre secretariatul colegiului prefectural.
(2) Hotararile de interes public general se aduc la cunostinta prin orice mijloace de publicitate.

 

 

Ioana Stoica Autor: Ioana Stoica
Ioana Stoica, profesionist cu experienta de peste 7 ani in contabilitatea si fiscalitatea institutiilor publice, organizeaza si redacteaza spete contabile din domeniul bugetar, aducand in atentia dvs. orice modificari de ultima ora din acest sector legislativ. Ti-a placut acest articol?
Recomanda-l prietenilor:
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !

Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

Newsletter zilnic GRATUIT

Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024"

Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul infoinstitutii.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016

Comentarii

0 comentarii

Lasa un raspuns

Informatiile scrise aici sunt confidentiale.

Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

eNews Info INSTITUTII

Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

eNews Info INSTITUTII

Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024

Va oferim Cadou un Raport Special Gratuit "Modificari legislative aplicabile Institutiilor Publice in 2024"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016